ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
402 27 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว285 24 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
401 27 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว286 24 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การกำชับติดตามรายงานผลการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน(AEFI)ภายหลังการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง4 ปีในสถานดูแลเด็กเล็กในสังกัด สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
400 27 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว285 24 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอ้มูลผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
399 27 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว7 24 ก.พ. 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2567-2569 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
398 27 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0022.03/ว341 13 ก.พ. 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลอาคาร9ประเภท ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
397 27 ก.พ. 2566 ปกติ สอ.ว.50/2566 7 ก.พ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
396 27 ก.พ. 2566 ปกติ ลต(นม)0003/ว14 17 ก.พ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา นายก การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายและการออกประกาศสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
395 27 ก.พ. 2566 ปกติ นม0033.3/451 17 ก.พ. 2566 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขอส่งข้อมูลจำนวนและที่อยู่ของหญิงตั้งครรภ์และข้อมูลจำนวนและที่อยู่ของทารกคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
394 27 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว280 24 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
393 27 ก.พ. 2566 ปกติ นม52401/233 22 ก.พ. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) กลางสำหรับรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
392 27 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว282 24 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
391 27 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว289 24 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
390 27 ก.พ. 2566 ปกติ 03/66 27 ก.พ. 2566 ประธานชมรมผู้สูงอายุ นายก ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
389 27 ก.พ. 2566 ปกติ 02/66 27 ก.พ. 2566 ประธานชมรมผู้สูงอายุ ปลัด ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
388 27 ก.พ. 2566 ปกติ 04/66 27 ก.พ. 2566 ประธานชมรมผู้สูงอายุ นายก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
387 27 ก.พ. 2566 ปกติ .- 27 ก.พ. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก บอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
386 24 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นร5117.5/98 23 ก.พ. 2566 กองอำนวยการรักษาความมั้นคงภายใน จังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
385 24 ก.พ. 2566 ปกติ นม71401/ว54 22 ก.พ. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
384 24 ก.พ. 2566 ปกติ นม82601/58 19 ม.ค. 2566 อบต.สะแกราช นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
383 24 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว274 23 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการจ่ายงบประมาณรายการเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจการถ่ายโอนประจำปีงบประมาณ2564-2567เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
382 24 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว273 23 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขระยะ 5 ปี สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
381 23 ก.พ. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 20 ก.พ. 2566 บ้านบุพระเมือง นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
380 23 ก.พ. 2566 ปกติ นม76601/932 26 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตะขบ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
379 23 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม1118/ว272 22 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสัมมนาเรื่องทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค(การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
378 23 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว271 22 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบสุขขาภิบาลอาหาร สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
377 23 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว270 22 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบสุขขาภิบาลอาหาร สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
376 23 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว269 22 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2567ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
375 22 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว268 22 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
374 22 ก.พ. 2566 ปกติ ตผ0054.1นม/255 20 ก.พ. 2566 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา นายก การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2565ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
373 22 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว264 21 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology