ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1586 16 ส.ค. 2566 ปกติ อว0623/ว4257 16 ส.ค. 2566 ราชภัฎนครราชสีมา นายก การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารของหน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1585 16 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1153 11 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าให้กับสถานศึกษาในสังกัด ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1584 16 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1152 11 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1583 16 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1151 11 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับผู้ดูแลเด็กและขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1582 16 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1150 11 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีการศึกษา2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1581 16 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1149 11 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนกรกฎาคม2566ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1580 16 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1148 11 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งโอนเงินค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือน มิถุนายน2566 ให้แก่ อปท ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1579 16 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1147 11 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน2566) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1578 16 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1146 11 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1577 15 ส.ค. 2566 ปกติ .- 15 ส.ค. 2566 นายพิเชษฐ์ พรหมผุย นายก ขอพื้นที่เข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1576 15 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1145 11 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1575 15 ส.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/11968 10 ส.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1574 15 ส.ค. 2566 ปกติ นม1118.4/ว1154 11 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติชื่อบุคคล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1573 15 ส.ค. 2566 ปกติ .- 15 ส.ค. 2566 นายสำนวล ฉ่ำพรมราช นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1572 15 ส.ค. 2566 ปกติ นม55901/ว189 8 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1571 15 ส.ค. 2566 ปกติ นม54401/745 8 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1570 15 ส.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว581 7 ส.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1569 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม0020.4/ว5728 7 ส.ค. 2566 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1568 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม95701/ว45 4 ส.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1567 11 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1144 11 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชมาตรการรับมือฤดูฝน ปี2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1566 11 ส.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 11 ส.ค. 2566 บ้านบุพระเมือง นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1565 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม95701/ว47 4 ส.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1564 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม95701/ว44 4 ส.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1563 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม95301/ว480 27 ก.ค. 2566 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1562 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว995 27 ก.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1561 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว989 27 ก.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1560 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม88701/341 7 ส.ค. 2566 อบต.ดอน นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1559 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม71401/ว182 8 ส.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1558 11 ส.ค. 2566 ปกติ ทส1621.4/7988 11 ส.ค. 2566 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8 นายก องค์การบริหารส่วนตำบลตูมขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1557 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1141 11 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับระดับผลการประเมิน ITA สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology