ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
980 8 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว633 7 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
979 8 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว634 7 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
978 8 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว646 7 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายหลัวสถานการณ์โควิด19 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
977 7 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 7 มิ.ย. 2565 บ้านหนองปลิง นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
976 7 มิ.ย. 2565 ปกติ .- 18 พ.ค. 2565 บริษัทพรีเมียร นายก นำเสนอผลิตภัณฑ์ถังสำรองน้ำ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
975 7 มิ.ย. 2565 ปกติ นม87801/ว339 1 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอความอนุเคราะหืปิดประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
974 7 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/ว625 6 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมกิจกรรม"โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว" สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
973 6 มิ.ย. 2565 ปกติ นม51007/ว4864 31 พ.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ2564 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
972 6 มิ.ย. 2565 ปกติ ศธ04064.151/91 1 มิ.ย. 2565 โรงเรียนพรมราช นายก ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
971 6 มิ.ย. 2565 ปกติ .- 20 พ.ค. 2565 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายก ขอเชิญศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
970 6 มิ.ย. 2565 ปกติ นม93401/ว313 2 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
969 6 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 31 พ.ค. 2565 บ้านพรมราช นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
968 6 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 31 พ.ค. 2565 บ้านคลองวัด นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
967 6 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว619 2 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัดครั้งที่1/2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
966 6 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว621 2 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการแก้ไขผังเมืองโดยเฉพาะบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติผังเมืองพ.ศ.2562 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
965 6 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว620 2 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลค่าใช้จ่ายงบประมาณของอปท(e-Plan)ปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
964 6 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว623 2 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
963 6 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว614 1 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธืเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
962 6 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว615 1 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เวทีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสวัดดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย"สานฝันร่วมหยุดวิกฤติการปฏิบัติการทางสังคมสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย" ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
961 6 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1119/ว611 31 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
960 6 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว608 31 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก กลุ่มบุคคลแอบอ้างโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
959 6 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว618 2 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
958 6 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว617 2 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนนต์ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
957 1 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว10 31 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก จัดส่งปฏิทินการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
956 1 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว610 31 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
955 1 มิ.ย. 2565 ปกติ กท0701/4610 30 พ.ค. 2565 สำนักอนามัย นายก ให้โอนข้าราชการ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
954 31 พ.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.146/68 31 พ.ค. 2565 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
953 31 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 31 พ.ค. 2565 บ้านดอนจันทร์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
952 31 พ.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.153/60 31 พ.ค. 2565 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก ข้อมูลจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่1/2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
951 31 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1500 31 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)กรณีปรับปรุงรองเดือนตุลาคม2562 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology