ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2038 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1319 17 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2037 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1324 18 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2036 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1323 18 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2035 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1333 18 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรมางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับที่2)พ.ศ.2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4
2034 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1334 18 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรมางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2033 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1335 18 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2032 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1327 18 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2031 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1329 18 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2030 21 พ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 20 พ.ย. 2565 บ้านวังวารีวน นายก ลำโพงหอกระจายข่าวชำรุด ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2029 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/16930 15 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2028 21 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1330 18 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ีวยงานภาครัฐประจำปีพ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2027 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1331 18 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562ประจำปีงบประมาณ2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2026 21 พ.ย. 2565 ปกติ นร0311/ว17869 7 พ.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายก โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ครั้งที่5)รูปแบบออนไลน์ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2025 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว39 17 พ.ย. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายฉลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2024 21 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1325 18 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปประเด็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2023 21 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1328 18 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคลากรและส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2022 21 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1326 18 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2021 21 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1322 21 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นและอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2020 21 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1320 17 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2019 21 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1321 17 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2018 17 พ.ย. 2565 ปกติ มท0816.5/ว3633 8 พ.ย. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติด ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2017 17 พ.ย. 2565 ปกติ tt12/2565 17 พ.ย. 2565 หจก.ตติญชัย นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2016 17 พ.ย. 2565 ปกติ อว8128/ว2532 10 พ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2015 17 พ.ย. 2565 ปกติ อว5101/(สสส)013 17 พ.ย. 2565 สถานีวิจัยสะแกราช ปลัด การประชุมคณะทำงานโครงการมนุษย์และชีวมณฑลสะแกราช สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2014 17 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1309 16 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2013 17 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1314 16 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หารือการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2012 17 พ.ย. 2565 ปกติ กอ.นม.10/63/2565 15 พ.ย. 2565 สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเดินแบบการกุศลชุดผ้าไหมปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2011 17 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1313 16 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2010 17 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1314 16 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยจากอากาศหนาว พ.ศ.2565-2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2009 16 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว3133 16 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การอนุมัติจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินตำแหน่งดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology