ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
878 8 พ.ค. 2566 ปกติ นม87801/ว269 8 พ.ค. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
877 8 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/26 6 พ.ค. 2566 โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายก แจ้งเตือนสถานการอุตุนิยมวิทยา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
876 8 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว632 8 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช)ครั้งที่1/2566 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
875 8 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว628 8 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี2563และปี2564 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
874 8 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว625 3 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก(ฉบับที่3)พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
872 8 พ.ค. 2566 ปกติ .- 1 พ.ค. 2566 นางสาวปิยะดา วัชรเมฆินทร์ นายก ขออนุญาตติดตั้งป้ายเพื่อโฆษนาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
871 8 พ.ค. 2566 ปกติ นม0033.014/ว943 2 พ.ค. 2566 สำนักงานสาธ่รณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญประชุมเครือข่าย EMS สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
869 8 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว623 3 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
868 8 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว622 3 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
867 8 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว621 3 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
864 8 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว617 3 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการผลักดันการดำเนินงานเพื่อประกาศพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
862 8 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว615 3 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO)ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการน้ำ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
861 8 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว614 3 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้กำชับหน่วงงานของรัฐกำกับดูแลที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA) ประจำปี 2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
860 8 พ.ค. 2566 ปกติ นม95701/ว16 27 เม.ย. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
859 8 พ.ค. 2566 ปกติ นม56801/ว208 1 พ.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
858 8 พ.ค. 2566 ปกติ นม56801/ว209 1 พ.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
857 8 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว613 2 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
856 8 พ.ค. 2566 ปกติ ลต(นม)0002.12/ 4 พ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะหืใช้สถานที่ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
855 8 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว608 2 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้กำชับหน่วงงานของรัฐกำกับดูแลที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA) ประจำปี 2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
854 3 พ.ค. 2566 ปกติ นม0026.26/35374 11 เม.ย. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
853 3 พ.ค. 2566 ปกติ นม0026/(1)35701 12 เม.ย. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
852 3 พ.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.151/100 2 พ.ค. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ส่งโครงการเพื่อรองรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนภาคเรียนที่1ประจำปี2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
851 3 พ.ค. 2566 ปกติ พม0602.01/699 27 เม.ย. 2566 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นายก แจ้งการรับ นายยุทธนา แสงมาศ เข้ารับการคุ้มครอง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
850 3 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว606 1 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
849 2 พ.ค. 2566 ปกติ กค5109/2217 21 ก.พ. 2566 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นายก ขอส่งประกาศกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
848 2 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว605 28 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
847 2 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว604 28 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
846 2 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว603 28 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
845 2 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว602 28 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แนวทางในการดำเนินงานในการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
844 2 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว601 28 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology