ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1739 11 ต.ค. 2565 ปกติ ศธ อว 0623/ว4579 3 ต.ค. 2565 ราชภัฎนครราชสีมา นายก ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1738 11 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1101 10 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หารือการจัดเก็บภาษีที่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1737 11 ต.ค. 2565 ปกติ นม0031/ว527 3 ต.ค. 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา นายก การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1736 11 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1100 10 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้่ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนกันยายน2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1735 11 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1102 10 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1734 11 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1103 10 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1733 11 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1104 10 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540ประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1732 11 ต.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1099 10 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1731 10 ต.ค. 2565 ปกติ นม51006.113/8 10 ต.ค. 2565 รพ.สต.หนองปลิง นายก แจ้งไข้เลือดออก1ราย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1729 10 ต.ค. 2565 ปกติ ธพบ.นม.พิเศษ/2565 7 ก.ย. 2565 มูลนิธิธรรมมิกชน นายก ขอชิญร่วมสนับสนุนโครงการเปิดบ้านฟังธรรมนำบุญปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1730 7 ต.ค. 2565 ปกติ นม54401/871 7 ต.ค. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1728 7 ต.ค. 2565 ปกติ .- 7 ต.ค. 2565 บริษัทออลล์เว็บ นายก เสนอราคาค่าบริหารจัดการเว็บไซต์โดเมนเนมและโฮสติ้ง ประจำปี2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1727 7 ต.ค. 2565 ปกติ สข52105/6128 30 ก.ย. 2565 เทศบาลนครหาดใหญ่ นายก ขอแจ้งการตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1726 7 ต.ค. 2565 ปกติ นม9120/917 6 ต.ค. 2565 อบต.โนนเต็ง นายก ยืนยันหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1725 7 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1088 7 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานนุบาล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1724 7 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1097 7 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่5 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1723 7 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1096 7 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการองค์การเพื่อเพิ่มผลผลิตเอเชีย(เอพีโอ) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1722 7 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1095 7 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2565 เหลือจ่าย สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1721 7 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1093 6 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีส่วนได้เสียกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1720 7 ต.ค. 2565 ปกติ นม76601/;696 3 ต.ค. 2565 อบต.ตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1719 7 ต.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว1091 6 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1718 7 ต.ค. 2565 ปกติ นม0033.3/ว2465 5 ต.ค. 2565 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมเรื่องการจัดระบบสุขภาพไร้รอยต่อ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1717 7 ต.ค. 2565 ปกติ มค76202/517 3 ต.ค. 2565 อบต.โนนราษี นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1716 7 ต.ค. 2565 ปกติ คค0713/8305 26 ก.ย. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1715 7 ต.ค. 2565 ปกติ นม87502/242 29 ก.ย. 2565 อบต.ค้างพลู นายก ยืนยันหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1714 7 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1092 6 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1713 7 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1088 6 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1712 7 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/;1090 6 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมบริหารจัดการอุทกภัยและการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1711 6 ต.ค. 2565 ปกติ นม42406.4/1081 29 ก.ย. 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1710 6 ต.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว275 3 ต.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology