ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
938 15 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว662 12 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
937 15 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว660 12 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายขจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่3(เมษายน-มิถุนายน2566) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
936 15 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว659 12 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
936 15 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0015/707 12 พ.ค. 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโครงการและวงเงินงบประมาณตามมติคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ) สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
934 15 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว658 12 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
933 15 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว657 12 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การอบรมเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยืนยันด้วยตนเอง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
932 15 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว656 12 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพ่นและดูแลรักษาเครื่องพ่นสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รุ่นที่2 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
940 12 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว669 12 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่4-7 พ.ค.2566) สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
931 12 พ.ค. 2566 ปกติ นม56801/216 8 พ.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
930 12 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว642 10 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
929 12 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว647 10 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงินทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
928 12 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว646 10 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
927 12 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว645 10 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อเสนอแนะการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูดต้อง สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
926 12 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว644 10 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังโรค ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
925 11 พ.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.162/38 11 พ.ค. 2566 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก โครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่1/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
924 11 พ.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.146/58 24 เม.ย. 2566 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก นำส่งรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1/2566เพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
923 11 พ.ค. 2566 ปกติ มท55410-33/ว53 10 พ.ค. 2566 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
922 11 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว652 10 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดโครงการเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ราอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
921 11 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว643 10 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ xbb1.16 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
920 10 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว636 8 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติรองรับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
918 10 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว10 8 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือส่งบุคลากรหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สมัครเข้ารับการพิจารณาเพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศโครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
917 10 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว638 8 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศ ก.อบต.จ.นม.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
915 10 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว630 8 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การพัฒนาและการผลิตสื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในครอบครัว สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
914 10 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว629 8 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชารสัมพันธ์แจ้งกำหนดรับสมัครนักศึกษา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
913 10 พ.ค. 2566 ปกติ อว0605.33/ว302 17 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายก ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม เทคนิคและวิธีการนำแผนพัฒนาไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
912 9 พ.ค. 2566 ปกติ .- 9 พ.ค. 2566 นายบุญชอบ จรจังหรีด นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
911 9 พ.ค. 2566 ปกติ .- 9 พ.ค. 2566 นายบุญชอบ จรจังหรีด นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
910 9 พ.ค. 2566 ปกติ .- 9 พ.ค. 2566 นายบุญชอบ จรจังหรีด นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
909 9 พ.ค. 2566 ปกติ .- 9 พ.ค. 2566 นางศิริพร เฉื่อยกลาง นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
908 9 พ.ค. 2566 ปกติ .- 9 พ.ค. 2566 นางศิริพร เฉื่อยกลาง นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology