ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
138 19 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/94 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก รางวัล UNESCO สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
137 19 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว93 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ีวยงานภาครัฐ ITA สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
136 18 ม.ค. 2567 ปกติ นม51007/ว674 16 ม.ค. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
135 18 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว85 18 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
134 18 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว84 18 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567 และงดใช้ งดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
133 18 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว165 17 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการติดตามผลเด็กที่ได้รับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีอายุครบ 6 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบตามแบบรายงาน สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
132 18 ม.ค. 2567 ปกติ นม0026/(1)113956 25 ธ.ค. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
131 18 ม.ค. 2567 ปกติ .- 18 ม.ค. 2567 นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
130 18 ม.ค. 2567 ปกติ .- 18 ม.ค. 2567 นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
129 18 ม.ค. 2567 ปกติ .- 18 ม.ค. 2567 นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
128 18 ม.ค. 2567 ปกติ .- 18 ม.ค. 2567 นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
127 18 ม.ค. 2567 ปกติ อว7439/ว1 8 ม.ค. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรการดำเนินการฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
126 17 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว161 17 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนธันวาคม2566ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
125 17 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว81 17 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
124 17 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว80 17 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่7) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
123 17 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว165 17 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงาน EHA1000 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
122 17 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว164 17 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการติดตามผลเด็กที่ได้รับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีอายุครบ 6 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบตามแบบรายงาน สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
121 17 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว163 17 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานปัญหาและอุปสรรคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการในระบบรายงานผล ให้กระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
120 17 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว162 17 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการาขับเคลื่อนธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
119 17 ม.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/ว579 10 ม.ค. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
118 17 ม.ค. 2567 ปกติ อว7439/ว2.1 8 ม.ค. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก ขอยกเลิกการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
117 17 ม.ค. 2567 ปกติ นร0311/ว24941 28 ธ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายก ส่งคู่มือการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
116 17 ม.ค. 2567 ปกติ นม71401/ว11 11 ม.ค. 2567 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
115 17 ม.ค. 2567 ปกติ นม56801/12 10 ม.ค. 2567 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
114 16 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว72 16 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งระยะเวลาการจัดส่งข้อมูลรายงานการเงินประจำไตรมาสขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
113 16 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว69 15 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
112 16 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว68 15 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2567 โยคะเพื่อการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
111 16 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว67 15 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้สมาชิก ช.พ.ส.ที่จดทะเบียนหย่ามาดำดเนินการดำรงสมาชิกภาพ ช.พ.ส.ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
110 16 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว66 15 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
109 16 ม.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 16 ม.ค. 2567 บ้านคลองวัด นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology