ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1155 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว824 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ต้านทุจริต พ.ศ.2565 ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1154 15 มิ.ย. 2566 ปกติ คค0703.20/2973 9 มิ.ย. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1153 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว830 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1152 14 มิ.ย. 2566 ปกติ ศธ04064.151/128 14 มิ.ย. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ขอเชิฐร่วมเป็นเกียรติการจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1151 14 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0014.4/2707 6 มิ.ย. 2566 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอส่งใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1149 14 มิ.ย. 2566 ปกติ 17/66 13 มิ.ย. 2566 ชมรมผู้สูงอายุตำบลตูม นายก ขอเชิญเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1148 14 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว821 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่1/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1147 14 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว820 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566 งบเงินอุดหนุนเฉพราะกิจที่จัดสรรให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1146 14 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว819 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนปฐมศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1150 13 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว823 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1145 13 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/8719 9 มิ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1144 13 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0031/14699 2 มิ.ย. 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1143 13 มิ.ย. 2566 ปกติ นม71401/ว136 9 มิ.ย. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1142 13 มิ.ย. 2566 ปกติ นม76601/ว451 6 มิ.ย. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1141 13 มิ.ย. 2566 ปกติ นม56801/283 9 มิ.ย. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1140 13 มิ.ย. 2566 ปกติ นม52405/ว689 9 มิ.ย. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1139 13 มิ.ย. 2566 ปกติ นม54501/ว338 31 พ.ค. 2566 เทศบาลท่าช้าง นายก การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1138 13 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0029.2/ว1560 6 มิ.ย. 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และนำมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1137 13 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/8475 7 มิ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1136 13 มิ.ย. 2566 ปกติ ปช0013/ว0048 1 มิ.ย. 2566 สำนักงาน ปปช นายก การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1134 12 มิ.ย. 2566 ปกติ ส.อบต156/2566 9 มิ.ย. 2566 สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล นายก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1133 12 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว817 9 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1132 12 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว816 9 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1131 12 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว815 9 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการดำเนินการสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1130 12 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว814 8 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ ฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1129 12 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว813 8 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามข้อสั่งการวันเด็กแห่งชาติปี2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1128 12 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว812 8 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการบริการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ อปท ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1127 12 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว811 8 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางและวิธีการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1126 12 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว810 8 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมมายุ8รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สกลมหาสังฆปริณายก ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1125 12 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว809 8 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology