ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1220 12 ก.ค. 2565 ปกติ นม55901/ว180 6 ก.ค. 2565 เทศบาลตำบลปักธูงชัย นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน(สถานที่กลาง) ฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1219 12 ก.ค. 2565 ปกติ นม1109/250 7 ก.ค. 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเตื่อนการระบาศัตรูพืช สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1218 12 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว344 11 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2567 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1217 11 ก.ค. 2565 ปกติ นม82601/ว339 22 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลสะแกราช นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1216 11 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.2/ว483 1 ก.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอเชิญประชุมชี้แจงขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป(จ้างใหม่)และรายงานแต่งตั้งพนักงานจ้างคนใหม่ให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1215 11 ก.ค. 2565 ปกติ นม54401/534 6 ก.ค. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1214 11 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว28 8 ก.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอปรับกำหนดการฝึกอบรมในหลักสูตรแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นประจำปี2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1213 11 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.5/ว500 8 ก.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงวดที่2/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1212 11 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว773 8 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1211 11 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว774 8 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันการทุจริตการาจ่ายเงินผ่านระบบ KTB ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1210 11 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว775 8 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1209 11 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว779 8 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา34(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1208 11 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว778 8 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤษภาคม2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1207 11 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว780 8 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1206 11 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว776 8 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1205 11 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว777 8 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิตประจำเดือนมิถุนายน2565ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1204 8 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1940 7 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1203 7 ก.ค. 2565 ปกติ นม53701/34 21 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบแชะ นายก ประชาสัมพันธ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1202 7 ก.ค. 2565 ปกติ กก5115.5.5/612 4 ก.ค. 2565 สำนักงาน กกท จังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะหืงบประมาณสร้างสนามกีฬา ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1201 7 ก.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/10149 4 ก.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1200 7 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด มท0816.1/ว814 23 มี.ค. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1199 7 ก.ค. 2565 ปกติ คค07026.3/1222 23 มิ.ย. 2565 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1198 7 ก.ค. 2565 ปกติ นม86901/ว315 18 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลเกษมทรัพย์ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1197 7 ก.ค. 2565 ปกติ นม77701/ว267 13 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลธงชัยเหนือ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1196 7 ก.ค. 2565 ปกติ นม77701/ว266 13 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลธงชัยเหนือ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1195 7 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว769 6 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฎิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1194 7 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว768 6 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1193 7 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว772 6 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1192 7 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว770 6 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะหืเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล(ร่าง)แผนแม่่บทการบริหารจัดการการแร่ ฉบับที่2 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1191 7 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว771 6 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565" สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology