ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
920 27 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 26 พ.ค. 2565 บ้านโนนวังหิน นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
919 27 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 26 พ.ค. 2565 บ้านกุดดวิวาท นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
918 27 พ.ค. 2565 ปกติ .- 27 พ.ค. 2565 นายสำนวล ฉ่ำพรมราช นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหม่าซ่อมแซมเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่1 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
917 27 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 25 พ.ค. 2565 บ้านดอนจันทร์ นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
916 27 พ.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว65 27 พ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
915 27 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 27 พ.ค. 2565 บ้านสวนหอม นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
914 27 พ.ค. 2565 ปกติ นม54401/ว392 25 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)และเพื่มเติมเปลี่ยนแปลง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
913 27 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว580 26 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
912 27 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว584 26 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่32/2560 เรื่องการบรร เทาความ เสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
911 27 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว582 26 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดงานโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่8 เฉลิมพระเกียรติ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
910 27 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว583 26 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุุมชนแห่งชาติ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
909 27 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 27 พ.ค. 2565 บ้านสวนหมาก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
908 26 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 26 พ.ค. 2565 บ้านบุโพธิ์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
907 26 พ.ค. 2565 ปกติ นม389/พิเศษ 18 พ.ค. 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายก แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงิน/สั่งจ่ายเงินธนาคาร ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
906 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)43873 20 พ.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
905 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม0029.1/ว136 19 พ.ค. 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา นายก ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
904 25 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 25 พ.ค. 2565 บ้านบุพระเมือง นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
903 25 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 25 พ.ค. 2565 บ้านสะแกงาม นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
902 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว64 20 พ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
901 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว566 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
900 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว568 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
899 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว570 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
898 25 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว567 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โราเรียนประจำปีการศึกษา2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
897 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว571 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือแปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
896 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว574 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
895 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว573 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องควงามปลอดภัยทางถนน ครั้งที่15 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
894 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว572 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปข้อสั่งการการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่1/2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
893 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว564 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
892 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว575 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
891 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว576 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology