ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1469 24 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว943 23 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งรายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1468 24 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว939 23 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดพิธีเทศน์เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1467 24 ส.ค. 2565 ปกติ นม1119/ว942 23 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1466 23 ส.ค. 2565 ปกติ ขถ.นม.15/2565 15 ส.ค. 2565 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "บริหารท้องถิ่น สุจริต โปร่งใส ห่างไกล ป.ป.ช." สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1465 23 ส.ค. 2565 ปกติ นม0005/ว3643 25 ก.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายก แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงแพร่ระบาดโควิด19 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1464 23 ส.ค. 2565 ปกติ .- 23 ส.ค. 2565 บริษัทไทม์สมีเดีย นายก ขอเสนอโครงการจัดทำเว็บไซต์ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1463 23 ส.ค. 2565 ปกติ .- 27 มิ.ย. 2565 บริษัทไทยอัลติเมท นายก ส่งหนังสือแนะนำบริษัท สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1462 23 ส.ค. 2565 ปกติ สอ.ว.382/2565 8 ส.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1461 23 ส.ค. 2565 ปกติ นม0022.03/2004 10 ส.ค. 2565 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา นายก เร่งรัดสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1460 23 ส.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/12407 19 ส.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1459 23 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด อว8128/ว2019 19 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา นายก ขอแจ้งยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรม ฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1458 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม93401/;468 16 ส.ค. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1457 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม52406.3/ว864 15 ส.ค. 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1456 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว918 17 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนกรกฎาคม2565ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1455 22 ส.ค. 2565 ปกติ อว0604.33/ว645 16 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1454 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว919 17 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชย์เกี่ยวกับกัญชา กัญชง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1453 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว920 17 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1452 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว921 17 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์หลักสูตร "การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยง ต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้" สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1451 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว922 17 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ"ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน"ระหว่างการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1450 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว923 17 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1449 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม1119/ว917 16 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)ปี2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1448 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118.4/ทร.327 18 ส.ค. 2565 สำนักทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1447 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว927 18 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการกรณีการก่อสร้างอาคารในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1446 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว926 18 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1445 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว928 18 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1444 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว931 19 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1443 22 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว925 18 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการนิติบุคคล สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1442 22 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว924 18 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1441 19 ส.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)65892 2 ส.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1440 19 ส.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)70869 15 ส.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology