ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1250 19 ก.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)60365 6 ก.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1249 19 ก.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)56053 28 มิ.ย. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1248 19 ก.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)56155 29 มิ.ย. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1247 19 ก.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)59276 5 ก.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1246 19 ก.ค. 2565 ปกติ สอ.ว.ว245/2565 7 ก.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1245 19 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว796 18 ก.ค. 2565 ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นายก การดำเนินโครงการ"ส่งเสริมวิธีสุขภาวะทางปัญญาผู้นำจิตสาสาด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1244 19 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว800 18 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1243 19 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว798 18 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางดำเนินการรองรับหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรองรับหมอพื้นบ้านพ.ศ.2562 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1242 19 ก.ค. 2565 ปกติ .- 19 ก.ค. 2565 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1241 18 ก.ค. 2565 ปกติ .- 18 ก.ค. 2565 หจก.จำกัดไทเท นายก ขอเชิญคณะกรรมการเข้าตรวจสอบโครงสร้างรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1240 18 ก.ค. 2565 ปกติ .- 18 ก.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายก เอกสารส่งมอบโครงการ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1239 18 ก.ค. 2565 ปกติ สอ.สถ.0103/ว321 1 ก.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก แจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือนกรกฎาคม2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1238 18 ก.ค. 2565 ปกติ สอ.สถ.0103/ว329 7 ก.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก แจ้งหลักการจ่ายค่าตอบแทนนำส่งเงินกู้และเงินค่าหุ้นแก่ผู้นำส่งเงินให้แก่สหรกณ์ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1237 18 ก.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 18 ก.ค. 2565 บ้านหนองปลิง นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1236 18 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว789 12 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1235 18 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว791 12 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งวดที่4จำนวน2เดือน(เดือนสิงหาคม-กันยายน2565) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1234 18 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว795 12 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการกองคลังผู้อำนวยการกองช่างในเขตจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1233 18 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว788 12 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเรื่องการยื่นผู้ดูแลระบบ(Admin)ของหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1232 18 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว794 12 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินอุดหนุนสำหรับสงเคราะห์เบี้ยความพิการ และอุดหนุนสำหรับเบี้ยผู้ ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 ประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายน-มิถุนายน2565) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1231 18 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว792 12 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ2565 งวดที่4จำนวน2เดือน(เดือนสิงหาคม-กันยายน2565) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1230 18 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว793 12 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนัสบสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้ ด้ อยโอกาศทางสังคมประจำปีงบประมาณ2565งวดที่4จำนวน3เดือน(ก.ค.-ก.ย.2565) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1229 12 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว783 8 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่องการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ(Admin)ของหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1228 12 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว381 8 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1227 12 ก.ค. 2565 ปกติ นม55401/396 7 ก.ค. 2565 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1226 12 ก.ค. 2565 ปกติ นม55401/380 30 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1225 12 ก.ค. 2565 ปกติ .- 7 ก.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1224 12 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/29 11 ก.ค. 2565 วิทยุกรมการปกครอง นายก แจ้งเตือนสถานการอุตุนิยมวิทยา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1223 12 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.5/1962 8 ก.ค. 2565 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1222 12 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว385 11 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งมอบหนังสือภาพวาดการ์ตูนบันทึกความปลอดภัย เจ็ดสหาย1784 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1221 12 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว782 8 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การแต่งการเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology