ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2198 9 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1573 8 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่อมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสภานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2197 8 พ.ย. 2566 ปกติ รพ/410 27 ต.ค. 2566 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน นายก แจ้งหนี้ค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่ง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2196 8 พ.ย. 2566 ปกติ นม56301/ว1121 27 ต.ค. 2566 เทศบาลมะค่า นายก ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2195 8 พ.ย. 2566 ปกติ ศธ04064.151/220 8 พ.ย. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ส่งปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนและโครงการเพื่อรองรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2194 8 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1560 7 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ส่งผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2193 8 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1561 7 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แผนฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2192 8 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1559 7 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2191 8 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1558 7 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2190 8 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1557 7 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานการจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2189 8 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1556 7 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม2566) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2188 8 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1555 7 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลป้องกันการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2187 8 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1554 7 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจข้อมูลฝายแกนดินซีเมนต์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2186 8 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1553 7 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2185 7 พ.ย. 2566 ปกติ นม88704/ว546 6 พ.ย. 2566 อบต.ดอน นายก ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2184 7 พ.ย. 2566 ปกติ นม56801/ว643 3 พ.ย. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2183 7 พ.ย. 2566 ปกติ นม86901/ว814 2 พ.ย. 2566 อบต.เกษมทรัพย์ นายก แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2182 7 พ.ย. 2566 ปกติ นม82601/ว389 30 ต.ค. 2566 อบต.สะแกราช นายก แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2181 7 พ.ย. 2566 ปกติ ศธ0628.1/7429 3 พ.ย. 2566 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2180 7 พ.ย. 2566 ปกติ ศธ0628.1/7421 3 พ.ย. 2566 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2179 7 พ.ย. 2566 ปกติ ศธ0628.1/7410 3 พ.ย. 2566 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2178 7 พ.ย. 2566 ปกติ ศธ0628.1/7409 3 พ.ย. 2566 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2177 7 พ.ย. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 7 พ.ย. 2566 บ้านบุพระเมือง นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2176 7 พ.ย. 2566 ปกติ นม51006.113/145 6 พ.ย. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2175 7 พ.ย. 2566 ปกติ นม82601/ว821 31 ต.ค. 2566 อบต.สะแกราช นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2174 7 พ.ย. 2566 ปกติ นม87801/ว771 1 พ.ย. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2173 7 พ.ย. 2566 ปกติ นม93401/ว793 2 พ.ย. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2172 7 พ.ย. 2566 ปกติ นม71401/ว1040 31 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2171 7 พ.ย. 2566 ปกติ นม0003/;7131 2 พ.ย. 2566 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก การจัดทำการนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2168 6 พ.ย. 2566 ปกติ สธ0426.5/ว426 24 ต.ค. 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายการบำรุงรักษาเครื่องพ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2167 6 พ.ย. 2566 ปกติ ตผ0054.1นม/1462 2 พ.ย. 2566 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการเปิดตรวจรายงานการเงิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology