ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1705 5 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1251 5 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน2566)เพิ่มเติมกรณีเงินดุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1704 4 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1241 31 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คำวินิฉฉัยคำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1703 4 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1249 31 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1702 4 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1248 31 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้สำรวจข้อมูลอาคาร9ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1701 4 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1247 31 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1700 4 ก.ย. 2566 ปกติ นม56801/ว455 30 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1699 4 ก.ย. 2566 ปกติ 30/66 4 ก.ย. 2566 ชมรมผู้สูงอายุตำบลตูม นายก การพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1698 4 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1245 31 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครคองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาสร้างคุณภาพและความสุขและความสุขในสถานศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1697 4 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1244 31 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและแนวทางการจัดทำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2568 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1696 4 ก.ย. 2566 ปกติ สก1056/2566 4 ก.ย. 2566 บริษัทแสงมิตร นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1695 4 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1243 31 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับปรุงการใช้งานระบบยืนยันตัวตน(sso)กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1694 4 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1242 31 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจข้อมูลการดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1693 4 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1240 31 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1692 1 ก.ย. 2566 ปกติ .- 1 ก.ย. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1691 1 ก.ย. 2566 ปกติ คค0703.20/4689 29 ส.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1690 1 ก.ย. 2566 ปกติ .- 1 ก.ย. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1689 1 ก.ย. 2566 ปกติ คค0703.20/4688 29 ส.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1688 1 ก.ย. 2566 ปกติ นม0026/(1)74222 21 ส.ค. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1686 1 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1239 31 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปรอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1685 1 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1238 31 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจแหล่งน้ำวิเคราะห์สภาพแหล่งน้ำ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1684 31 ส.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1232 30 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1683 31 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1237 31 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาก่อนออกจากราชการ โดยคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1682 31 ส.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 30 ส.ค. 2566 บ้านสวนหอม นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1681 31 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1236 31 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1679 30 ส.ค. 2566 ปกติ นม51004.2/10552 29 ส.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1678 30 ส.ค. 2566 ปกติ รท.นม03/2566 29 ส.ค. 2566 มูลนิธิรักษ์ไทย นายก ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงโครงการ เสริมสร้างอาชีพผู้หญิงในชุมชน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1677 30 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1228 29 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก จัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1676 30 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1227 29 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างผู้สอนชาวต่างประเทศค่าจ้างผู้สอนชาวไทยค่าสอนเกิดภาระงานสอนหรือค่าสอนพิเศษของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1675 30 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1225 29 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1674 30 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1224 29 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology