ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
580 21 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว415 20 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
579 21 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว413 20 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
578 21 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว412 20 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาศวันท้องถิ่นไทย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
577 21 มี.ค. 2566 ปกติ นม55901/ว60 20 มี.ค. 2566 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
576 20 มี.ค. 2566 ปกติ นม72702/288 16 มี.ค. 2566 อบต.หนองบุญมาก นายก การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
575 20 มี.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/4198 16 มี.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
574 20 มี.ค. 2566 ปกติ ลต(นม)0003/ว22 15 มี.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา นายก กำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายและการออกประกาศสถานที่ติดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
573 20 มี.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.151/80 20 มี.ค. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
572 20 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว402 16 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการและคณะวิทยากรฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสาขาอำเภอปักธงชัยประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
571 20 มี.ค. 2566 ปกติ นม71401/215 15 มี.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
570 17 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/852 17 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติให้เดินทางไปราชการ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
569 17 มี.ค. 2566 ปกติ นม87801/137 16 มี.ค. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
568 17 มี.ค. 2566 ปกติ นม87801/139 16 มี.ค. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
567 17 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว411 17 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
566 17 มี.ค. 2566 ปกติ นม0015/340 15 มี.ค. 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์ติดตามเร่งรัดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
565 17 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว407 17 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
564 17 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว408 17 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำความตกลงกับกระทรวงมหาดไทยกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่่บุคคลภายนอกเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
563 17 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว409 17 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อในสถานศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
562 17 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว410 17 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
561 17 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว390 15 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คำปรึกษาหรือคำแนะนำการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562ให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
560 17 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว353 16 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจพื้นที่ทเสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
559 17 มี.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว194 13 มี.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
558 17 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118/ว405 16 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดงานสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
557 17 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว376 14 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดงานวันท้องถิ่นไทย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
556 17 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว377 14 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติลักณะปกครองท้องถิ่นพุทธศักราช2557และระเบียบที่เกี่ยวข้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
555 17 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว391 15 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเพิ่มประสิทธิภาพและครอบคลุมการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
554 17 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว395 16 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2566 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน2566) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
553 17 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว396 16 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ2566 งวดที่3 จำนวน3 เดือน(เดือนเมษายน-มิถุนายน2566) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
552 17 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว397 16 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งวดที่3(เดือนเมษายน-มิถุนายน2566) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
551 17 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว398 16 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยผู้ป่วดเอดส์ งวดที่3(เดือนเมษายน-มิถุนายน2566) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology