ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1215 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว887 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1214 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว886 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเรียนรู้ระเบียบการประชุมสภาฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1213 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว885 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนแผนปฏิบัติการสำหรับแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำเพื่อขอใช้งบประมาณ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1212 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว884 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1211 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว883 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้เข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1210 21 มิ.ย. 2566 ปกติ อว0623/ว3100 15 มิ.ย. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นายก การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารของหน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1209 21 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1119/1652 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1208 21 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118.2/ว876 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1207 20 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว868 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครั้งที่16 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1206 20 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว875 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำดเนินงานโครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1205 20 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว874 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตในการดำเนินการโครงการของหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ภาค3 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1204 20 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว873 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนพฤษภาคม 2566ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1203 20 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว872 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1202 20 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว871 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1201 20 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว870 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิฉฉาชีพที่ีแอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1200 20 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว869 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1198 20 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว866 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครู ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1197 20 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว865 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมโครงการ The Smart City Solutions Awards 2023 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1196 20 มิ.ย. 2566 ปกติ นม54401/523 15 มิ.ย. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1195 20 มิ.ย. 2566 ปกติ นม76601/433 15 มิ.ย. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกรอบอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1194 20 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/1633 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติให้เดินทางไปราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1199 19 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว867 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บำเหน็จบำนาญ ค่าเช่าบ้าน และสวัดดิการอื่นๆ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1193 19 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว854 14 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักการถ่ายทำภาพยนตร์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1192 19 มิ.ย. 2566 ปกติ .- 14 มิ.ย. 2566 บริษัทเอท โกบอล นายก ประชาสัมพันธ์การจัดบูธกิจกรรม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1191 19 มิ.ย. 2566 ปกติ สป51007/ว1267 8 มิ.ย. 2566 อบจ.สมุทรปราการ นายก ประชาสัมพันธ์วารสาร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1190 19 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/8927 14 มิ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1189 19 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว863 16 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1188 19 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว858 15 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1187 16 มิ.ย. 2566 ปกติ นม77701/ว405 15 มิ.ย. 2566 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1186 16 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118.1/ว859 15 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก พิจารณากำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology