ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
782 24 เม.ย. 2566 ปกติ นม0003/ว0014 19 เม.ย. 2566 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา นายก โครงการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
781 24 เม.ย. 2566 ปกติ นม76601/ว311 11 เม.ย. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
780 24 เม.ย. 2566 ปกติ นม52405/ว479 24 เม.ย. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
779 24 เม.ย. 2566 ปกติ นม52405/476 20 เม.ย. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
778 21 เม.ย. 2566 ปกติ .- 20 เม.ย. 2566 บรัษัท ไอด้าเทค นายก ขอเปลี่ยนแปลงหลักค้ำประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
777 21 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว566 20 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวนราคากลางก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
776 21 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว565 20 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
775 21 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว563 20 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอหารือการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
774 21 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว562 20 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
773 21 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว561 20 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
772 21 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว560 20 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
771 21 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว559 20 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
770 21 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว558 20 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
769 21 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว557 20 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
768 21 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว556 20 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งกำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
767 20 เม.ย. 2566 ปกติ อว0645/3631 5 เม.ย. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นายก ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
766 20 เม.ย. 2566 ปกติ นม93401/ว280 19 เม.ย. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
765 20 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว555 20 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่2(พ.ศ.2566-2570)ตามมติคณะกรรมการยุทศาสตร์ชาติ ครั้งที่1/2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
763 20 เม.ย. 2566 ปกติ นม51001.4/(ลต)/ว110 16 เม.ย. 2566 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ(สถ.4/4)และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.ถ.4/5) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
762 20 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.25/ว16 19 เม.ย. 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก แจ้งกำหนดการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
761 20 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.25/ว15 19 เม.ย. 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
760 20 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว552 19 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติบุคคลในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
759 20 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว551 19 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์องคืความรู้เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูพัฒนาของเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิท19 3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
758 20 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว550 19 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขยายผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น(สนามเด็กเล็นสร้างปัญญา)สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
757 20 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว549 19 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนปีการศึกษา2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
756 20 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว548 19 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยุบสภาผู้แทนราษฎร สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
764 19 เม.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/5782 19 เม.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
755 19 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว510 10 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
754 19 เม.ย. 2566 ปกติ นม56801/184 11 เม.ย. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
753 19 เม.ย. 2566 ปกติ นม77701/ว272 12 เม.ย. 2566 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology