ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
342 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม0020.03/2560 15 ก.พ. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
341 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม0020.03/2549 15 ก.พ. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
340 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว245 16 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
339 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว246 16 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
338 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว247 16 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทาง อพ.สธ(เพิ่มเติม) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
337 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว244 16 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการบริการประชาชน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
336 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว243 16 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
335 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว242 16 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
334 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.2/6 14 ก.พ. 2566 โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายก การเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบจากสภาพอากาศ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
333 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.2/ว237 17 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจความต้องการในการฝึกอาชีพสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเพื่อการป้องกันยาเสพติด สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
332 16 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว241 16 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่12/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
331 16 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว240 16 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนมกราคม2566ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
330 16 ก.พ. 2566 ปกติ ขลด16/2566 15 ก.พ. 2566 ประธานรัฐวิสาหกิจชุมชน นายก ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2
329 16 ก.พ. 2566 ปกติ ทส0322/3104 9 ก.พ. 2566 สำนักงงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11 นายก ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ้านพรมราช ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
328 15 ก.พ. 2566 ปกติ .- 15 ก.พ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
327 15 ก.พ. 2566 ปกติ .- 15 ก.พ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
326 15 ก.พ. 2566 ปกติ .- 15 ก.พ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
325 15 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.2/168 15 ก.พ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3
324 15 ก.พ. 2566 ปกติ นม56801/66 10 ก.พ. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
323 15 ก.พ. 2566 ปกติ นม71406/142 9 ก.พ. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
322 15 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว230 14 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่4/2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
321 15 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.2/ว233 14 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการครอบครัวสุขสัน ใส่หมวกกันน็อคทุกคน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
320 15 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว231 14 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมาของคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
319 15 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว228 14 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
318 15 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว229 14 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี2565/2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
317 15 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.2/ว232 14 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
316 15 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/495 15 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อสมัครขอรับกาตรตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
315 15 ก.พ. 2566 ปกติ ศธ05007.361/ว081 7 ก.พ. 2566 โรงเรียนประชานุเคราะห์ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
314 14 ก.พ. 2566 ปกติ นม0033.3/ว376 8 ก.พ. 2566 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก เชิญร่วมรับฟังโครงการตรวจรักษาโรคตาในผู้สูงอายุและเด็ก สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
313 14 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว227 13 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology