ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
710 26 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว458 25 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศผลการคัดเลือก1อำเภอ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
709 26 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว463 25 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่15พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
708 26 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว462 25 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลเด็กนักเรียนและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(LEC)ประจำปีการศึกษา2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
707 25 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว461 25 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเก่หลีครั้งที่6 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
706 25 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว459 25 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
705 25 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว457 25 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการกองคลังผู้อำนวยการกองช่างในเขตจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
704 25 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว19 25 เม.ย. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบพ.ศ.2566-2570) สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
703 25 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว451 22 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งเล่มคู่มือการเติมน้ำใต้ดิน (ปี2564) สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
702 25 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว452 22 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมหลัดสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
701 25 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว453 22 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยความรับผิดทางระเมิดวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองการดำเนินคดีทางการปกครองและกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
700 25 เม.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/5611 22 เม.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
699 25 เม.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/5601 22 เม.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
698 25 เม.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/5625 22 เม.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
697 25 เม.ย. 2565 ปกติ นม93401/ว218 8 เม.ย. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
696 25 เม.ย. 2565 ปกติ สก26/2565 7 เม.ย. 2565 สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง นายก หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้า ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
695 25 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว447 22 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการแพร่ระบาดโควิด19 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
694 25 เม.ย. 2565 ปกติ นม1132.116/96 25 เม.ย. 2565 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์รถพร้อมคนขับ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
693 25 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว448 22 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) สำนักปลัด แจ้งตรวจสอบภายใน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
692 25 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว450 22 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2559 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
691 25 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว449 22 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนปีการศึกษา2564 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
690 22 เม.ย. 2565 ปกติ ศธ04064.153/45 22 เม.ย. 2565 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก รายงานโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนภาคเรียนที่2/2564 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
689 22 เม.ย. 2565 ปกติ ธพบ.นม.พิเศษ/2565 16 มี.ค. 2565 มูลนิธิธรรมมิกชน นายก ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
688 22 เม.ย. 2565 ปกติ สปสช9.34/ว2565 22 เม.ย. 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9 นายก ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการป้องกันควบคุมโรค NCD โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
687 22 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว446 21 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มพระสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี2565และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปี2565/2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
686 22 เม.ย. 2565 ปกติ นม1109/1139 11 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยังไม่ได้รับเงิน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
685 22 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/ว444 21 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
684 22 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118.5/ว443 20 เม.ย. 2565 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์เจตจำนงและนโยบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
683 21 เม.ย. 2565 ปกติ นม76601/ว267 20 เม.ย. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
682 21 เม.ย. 2565 ปกติ นม00 20 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเตือนเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยะฐานะที่สวูงขึ้นประเด็นการจัดทำผลงานเป็นเท็จหรือมีการลอกเลี่ยนผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นประโยชน์ของตนหรือมีการจ้างวานผู้อื่นทำผลงานให้โดยผลงานที่นำมาจัดทำไม่ใช่ผลงานที่แท้ืจริงของตน สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
681 21 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว442 20 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19หลังเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology