ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
309 14 ก.พ. 2565 ปกติ นม0020.03/2123 10 ก.พ. 2565 สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
308 14 ก.พ. 2565 ปกติ นม0020.03/2114 10 ก.พ. 2565 สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
307 14 ก.พ. 2565 ปกติ นม0020.03/2120 10 ก.พ. 2565 สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
306 14 ก.พ. 2565 ปกติ นม0020.03/2111 10 ก.พ. 2565 สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
305 14 ก.พ. 2565 ปกติ นม0026/(1)2510 10 ม.ค. 2565 สนง.บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
304 14 ก.พ. 2565 ปกติ พม03.4.22/308 9 ก.พ. 2565 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
303 14 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 14 ก.พ. 2565 บ้านสวนหมาก นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
301 14 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว169 11 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือปราชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
300 14 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023..26/ว170 11 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานการจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(อสบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ2565 สำนักงานปลัด เสนอ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
299 14 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว172 11 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด เสนอ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
298 14 ก.พ. 2565 ปกติ นม1109/342 31 ม.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสัมปะหลัง ปี2564/65 สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
297 14 ก.พ. 2565 ปกติ นม1109/341 31 ม.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
296 14 ก.พ. 2565 ปกติ นม1118/ว177 11 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญหน่วยงานของรัฐสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี2565 สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
295 14 ก.พ. 2565 ปกติ นม1118/ว176 11 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธฺมนุษยชน ประจำปี2565 สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
293 14 ก.พ. 2565 ปกติ นม0005/ว557 4 ก.พ. 2565 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของกองทุนผู้สูงอายุ สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
291 11 ก.พ. 2565 ปกติ นม95501/ว10 8 ก.พ. 2565 อบต.สีมุม นายก รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฎิบัติ สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 3. หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
290 11 ก.พ. 2565 ปกติ นม1132.116/38 11 ก.พ. 2565 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราห์รถพร้อมคนขับ รับ-ส่ง ประชาชนตำบลตูม สำนักงานปลัด เสนอ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
289 11 ก.พ. 2565 ปกติ นม95701/ว12 7 ก.พ. 2565 อบต.สุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศรรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี2565 สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
288 11 ก.พ. 2565 ปกติ นม56801/94 10 ก.พ. 2565 เทศบาลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
287 11 ก.พ. 2565 ปกติ นม1118/ว168 10 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการและกิจการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
286 11 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 11 ก.พ. 2565 บ้านทุ่งเสาธง นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
272 11 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 10 ก.พ. 2565 บ้านกุดวิวาท นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
269 10 ก.พ. 2565 ปกติ .- 8 ก.พ. 2565 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ นายก ใบเสนอราคา กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
268 10 ก.พ. 2565 ปกติ นม52406.3/ว118 7 ก.พ. 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
267 10 ก.พ. 2565 ปกติ กท0711/0139 8 ก.พ. 2565 กรมควบคุมโรค นายก ข้าราชการแจ้งความประสงค์สอบถามตำแหน่งเพื่อขอโอน/ย้าน สำนักงานปลัด เสนอ 3. หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
266 10 ก.พ. 2565 ปกติ สธ5130/11/01 1 ก.พ. 2565 องค์การเภสัชกรรม นายก ขอให้ชำระหนี้ค่าเวชภัณฑ์ กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
265 10 ก.พ. 2565 ปกติ ทส0712/37 17 ม.ค. 2565 สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต5 นายก แผนงานโครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักกยภาพน้ำบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ประจำปี2565 สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
260 10 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว164 10 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) สำนักงานปลัด เสนอ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
259 10 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว165 10 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการสัมมนาระเบียบกฎหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
258 10 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว166 10 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทน อบต สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 3. หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology