ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
739 23 เม.ย. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 23 เม.ย. 2567 บ้านดอนจันทร์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
738 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว628 22 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการเสริมสร้างหลักปฎิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
737 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว627 22 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
736 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว624 22 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
734 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว619 19 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการป้องกันระงับเหตุรำคาญ กรณีการเผาในพื้นที่ต่างๆ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
733 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว618 19 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติปีการศึกษา2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
731 23 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว617 19 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเปลี่ยนผ่านวิธีการใช้งานระบบ NEW GFMIS Thai สู่ระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตน สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
730 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว615 19 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
729 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว614 19 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
728 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว622 19 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์จัดส่งผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด้กปฐมวัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
727 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว621 19 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการปรับเป็นพินัย สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
726 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว620 19 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
725 22 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/983 22 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอปักธงชัยคัพ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
724 22 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว610 18 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก หนังสือรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
723 22 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว611 18 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์รายชื่อวิทยากรผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
722 22 เม.ย. 2567 ปกติ นม51006.113/69 11 เม.ย. 2567 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอเชิญอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
720 22 เม.ย. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 22 เม.ย. 2567 บ้านบุโพธิ์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
719 22 เม.ย. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 22 เม.ย. 2567 บ้านกุดดวิวาท นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
732 19 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว616 19 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันของชาติ สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
718 19 เม.ย. 2567 ปกติ .- 19 เม.ย. 2567 นายดาว มงคล นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
717 19 เม.ย. 2567 ปกติ นม0020.03/6312 19 เม.ย. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
716 19 เม.ย. 2567 ปกติ นม0026/(1)28977 25 มี.ค. 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
715 19 เม.ย. 2567 ปกติ นม0026/(1)31423 29 มี.ค. 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
714 19 เม.ย. 2567 ปกติ ยธ0504/3533 1 เม.ย. 2567 กองบังคับคดีล้มละลาย5กรมบังคับคดี นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
713 19 เม.ย. 2567 ปกติ 2/67 17 เม.ย. 2567 ชมรมผู้สูงอายุตำบลตูม นายก เรียนเชิญเป็นประธานเปิดการอบรม ฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
712 18 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว607 18 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการครั้งที่117(1/2567)ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
711 18 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว606 18 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
710 18 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว570 9 เม.ย. 2567 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน นายก การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
709 18 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว571 9 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
708 18 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว563 9 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology