ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1369 5 ส.ค. 2565 ปกติ .- 5 ส.ค. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1368 5 ส.ค. 2565 ปกติ .- 5 ส.ค. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1367 5 ส.ค. 2565 ปกติ .- 5 ส.ค. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1366 5 ส.ค. 2565 ปกติ คค0713/6427 2 ส.ค. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1365 5 ส.ค. 2565 ปกติ คค0713/6424 2 ส.ค. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1364 5 ส.ค. 2565 ปกติ คค0713/6426 2 ส.ค. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1363 5 ส.ค. 2565 ปกติ คค0713/6425 2 ส.ค. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1362 5 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว871 4 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ2565 รุ่นที่3 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1361 5 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว869 4 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้sme เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1360 5 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว868 4 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1359 5 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว870 4 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการกองคลังผู้อำนวยการกองช่างในเขตจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1358 5 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว865 4 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนยืพัฒนาเด็กเล้ก ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน2565) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1357 4 ส.ค. 2565 ปกติ 6508/0014 4 ส.ค. 2565 บริษัทออลล์เว็บ นายก แจ้งชำระเงินต่ออายุการบริหารจัดการเว็บไซต์ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1356 4 ส.ค. 2565 ปกติ อว8128/ว1751 1 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1355 3 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว860 3 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการดำเนินการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงเพื่อส่งต่อสู่ระบบการรักษาในพื้นที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1354 3 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว864 3 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินโครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1353 3 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว861 3 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน)และแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน 2565 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1352 3 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว862 3 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1351 3 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว859 3 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1350 3 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว863 3 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1349 3 ส.ค. 2565 ปกติ นม54901/ว584 27 ก.ค. 2565 เทศบาลตำบลนกออก นายก ขอส่งบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่นในเขตอำเภอปักธงชัย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1348 3 ส.ค. 2565 ปกติ นม56801/413 27 ก.ค. 2565 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1347 3 ส.ค. 2565 ปกติ นม95702/16 27 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1346 3 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว858 2 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1345 3 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว856 2 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1344 3 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว855 2 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาภ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1343 3 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว851 2 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1342 3 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว852 2 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีตำแหน่งว่างลง สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1341 3 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว854 2 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1340 3 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว853 2 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน)กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology