ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
802 1 พ.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/6782 26 เม.ย. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
801 1 พ.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/6778 26 เม.ย. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
800 1 พ.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 30 เม.ย. 2567 บ้านใหม่ป่าตะแบก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
799 1 พ.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 30 เม.ย. 2567 บ้านบุพระเมือง นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
798 1 พ.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 30 เม.ย. 2567 บ้านวังวารีวน นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
796 1 พ.ค. 2567 ปกติ นม1118/1074 30 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอปักธงชัยคัพ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
795 1 พ.ค. 2567 ปกติ .- 29 เม.ย. 2567 นางลาวรรณ ดาวกุลน้อย นายก ขอเชิญเปิดโครงการ สุขภาพดี วิถีชุมชน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
794 29 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว651 26 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่28 กรกฎาคม 2567 และของทุกปี สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
793 29 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว650 26 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันฉัตรมงคล วันที่4พฤษภาคม2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
792 29 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว644 29 เม.ย. 2567 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
791 29 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118.2/ว653 29 เม.ย. 2567 ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นายก การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
790 29 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว652 29 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
789 29 เม.ย. 2567 ปกติ นม52405/ว605 18 เม.ย. 2567 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
788 29 เม.ย. 2567 ปกติ นม54401/333 19 เม.ย. 2567 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
786 29 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว647 26 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น(เพิ่มเติม)ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
785 29 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว646 26 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ประจำปี2567 (ครั้งที่1) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
784 29 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว641 25 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
783 29 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว636 24 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
782 29 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว10 26 เม.ย. 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
781 29 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว645 26 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
780 26 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว644 26 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
779 26 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว643 26 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
778 26 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว642 26 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมในกลุ่มหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
777 26 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118.4/1133 26 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
776 26 เม.ย. 2567 ปกติ นม51001.4/ว176 17 เม.ย. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์ประสานงานองคืการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจำอำเภอ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานธุรการ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
775 26 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว640 24 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
774 26 เม.ย. 2567 ปกติ นม0033.3/759 1 เม.ย. 2567 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร อำเภอปักธงชัย ปี2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
773 25 เม.ย. 2567 ปกติ นม58802/279 18 เม.ย. 2567 เทศบาลแหลมทอง นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
772 25 เม.ย. 2567 ปกติ นม0020.03/6324 19 เม.ย. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
771 25 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว632 22 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology