ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1409 11 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว896 10 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน2565) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1408 10 ส.ค. 2565 ปกติ นม1132.116/211 5 ส.ค. 2565 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1407 10 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว886 9 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1406 10 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว887 9 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1405 10 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว885 9 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสพโลก ประจำปี 2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1404 10 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว890 9 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งกฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ.2564 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1403 10 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว888 9 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แนวทางการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1402 10 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว889 9 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการประชาสัมพันธ์แบบบันทึกผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1401 10 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว891 9 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1400 10 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว884 9 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1399 10 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว35 8 ส.ค. 2565 วิทยุกรมการปกครอง นายก การเตรียมการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย ฯ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1398 9 ส.ค. 2565 ปกติ นม76601/ว523 4 ส.ค. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1397 9 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว881 9 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หนังสือรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1396 9 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118.1/2169 3 ส.ค. 2565 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอปักธงชัย นายก การอบรมเชิงปฎิบัติการ"การใช้แพลตฟอร์มการจัดการปัญหาบ้านเมือง Traffy Fondue จังหวัดนครราชสีมา" สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1395 9 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118.1/879 8 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฎิบัติตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1394 9 ส.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.153/82 4 ส.ค. 2565 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก แจ้งรายชื่อนักเรียนย้ายออก ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1393 8 ส.ค. 2565 ปกติ นม95301/ว429 26 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลสำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1392 8 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว878 5 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่่ออกตามความในพระพระราชบัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1391 8 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว876 5 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการควบคุมโรคติดต่อโควิด19 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1390 8 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว877 5 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1379 5 ส.ค. 2565 ปกติ .- 5 ส.ค. 2565 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1378 5 ส.ค. 2565 ปกติ นม1108/289 5 ส.ค. 2565 สำนักงานปศุสัตว์ นายก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1377 5 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว874 4 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การกำหนดหลักสูตรอบรม ฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1376 5 ส.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว206 3 ส.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1375 5 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว867 4 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1374 5 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว866 4 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ และตอบแบบสำรวจความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎกมายว่าด้วยสาธารณสุขของประชาชน สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1373 5 ส.ค. 2565 ปกติ .- 5 ส.ค. 2565 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 นายก กิ่งไม้หักทับสายไฟ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1372 5 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว873 4 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1371 5 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว872 4 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1370 5 ส.ค. 2565 ปกติ .- 5 ส.ค. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology