ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1649 26 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1053 23 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี2565(ครั้งที่2) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1648 26 ก.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1050 23 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1647 26 ก.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1051 23 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1646 26 ก.ย. 2565 ปกติ กษ0317.11/368 22 ก.ย. 2565 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง นายก ขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1645 26 ก.ย. 2565 ปกติ นม1109/518 23 ก.ย. 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเตื่อนการระบาศัตรูพืช สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1644 23 ก.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 22 ก.ย. 2565 บ้านบุโพธิ์ นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1643 23 ก.ย. 2565 ปกติ นม71401/ว265 21 ก.ย. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1642 23 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/40 20 ก.ย. 2565 วิทยุกรมการปกครอง นายก ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากการแสไฟฟ้ารั่ว จากสถานการณ์อุทกภัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1641 23 ก.ย. 2565 ปกติ อว0623/ว4384 22 ก.ย. 2565 ราชภัฎนครราชสีมา นายก ขอส่งมอบงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1640 22 ก.ย. 2565 ปกติ นม82601/ว565 20 ก.ย. 2565 อบต.ตำบลสะแกราช นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1639 22 ก.ย. 2565 ปกติ นม71401/ว743 22 ก.ย. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1638 22 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1047 21 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปี(อายุ2-3 ปี)ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1637 22 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1044 21 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการขออนุญาตลาของผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1636 22 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1045 20 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1635 22 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1046 21 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบตามหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1634 22 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0015/1398 21 ก.ย. 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีพ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1633 22 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1043 21 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วาขัตติยราชนาวี สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1632 22 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1048 21 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศ ฯลฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1631 21 ก.ย. 2565 ปกติ คค07026.3/1650 1 ก.ย. 2565 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1630 21 ก.ย. 2565 ปกติ คค0726.3/1647 1 ก.ย. 2565 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1629 21 ก.ย. 2565 ปกติ ศธ04064.151/ว171 18 ก.ย. 2565 โรงเรียนพรมราช นายก ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียนอายุราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1628 21 ก.ย. 2565 ปกติ มท5309.32/ปธ32008 19 ก.ย. 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก ขอประชาสัมพันธ์ PEA แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยในช่วงฤดูฝน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1627 21 ก.ย. 2565 ปกติ นม95301/ว574 13 ก.ย. 2565 อบต.ตำบลสำโรง นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1626 21 ก.ย. 2565 ปกติ นม87801/688 19 ก.ย. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1625 21 ก.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/14077 19 ก.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1624 21 ก.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/14072 19 ก.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1623 21 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1041 20 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1622 19 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.1/ว1037 19 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1621 19 ก.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1038 19 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1620 19 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1039 19 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology