ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1310 27 ก.ค. 2565 ปกติ นม84001/747 26 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลหนองจะบก นายก พนักงานส่วนตำบลขอโอนย้าย สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1309 27 ก.ค. 2565 ปกติ นม52406.3/ว789 25 ก.ค. 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1308 27 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว830 26 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1307 27 ก.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.142/51 25 ก.ค. 2565 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1306 27 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว831 26 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1305 27 ก.ค. 2565 ปกติ นม86901/ว360 18 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลเกษมทรัพย์ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1304 26 ก.ค. 2565 ปกติ อว8128/ว1326 6 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา นายก ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1303 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม84001/726 20 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลหนองจะบก นายก สอบถามตำแหน่งว่าง สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1302 25 ก.ค. 2565 ปกติ สพม04/2565 25 ก.ค. 2565 สถาบันพัฒนาชาวพุทธนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์รถตู้โดยสารและน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1301 25 ก.ค. 2565 ปกติ นร0409/ว9067 4 ก.ค. 2565 สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายก ส่งหนังสือรัฐบาลสร้างงานสร้างอาชีพ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1300 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม0015/ว1018 19 ก.ค. 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ2566 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1299 25 ก.ค. 2565 ปกติ .- 25 ก.ค. 2565 บริษัทจตุรทิศ นายก แนะนำผลิตภัณฑ์ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1298 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/11021 22 ก.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1297 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/11015 22 ก.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1296 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/11018 22 ก.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1295 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม0033.014/1242 5 ก.ค. 2565 สำนักงานสาธ่รณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญประชุมการประเมินตนเองของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ทุกระดับและหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐาน สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1294 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม54401/ว565 20 ก.ค. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับการโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1293 25 ก.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 25 ก.ค. 2565 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1292 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว825 22 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนงวดที่3 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1291 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม77704/343 21 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลธงชัยเหนือ นายก ขออนุญาตให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ประจำปี2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1290 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม87801/523 20 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขออนุญาตให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ประจำปี2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1289 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว827 22 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ"อบรมความรู้ประกันภัย" สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1288 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.1/ว828 22 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการอิสรามประจำจังหวัดที่มีการปฎิบัติงานดีเด่นและอิหม่ามที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนใต้ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1287 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว819 21 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการบ้านปันสุข และโครงการรถเข็นปันสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12 สิงหาคม 2565 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1286 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว826 22 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1285 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118/ท.ร.310 20 ก.ค. 2565 สำนักงานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก ประกาศเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1284 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว818 21 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562จากการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1283 25 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.5/2065 22 ก.ค. 2565 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอปักธงชัย นายก มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบการใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1282 22 ก.ค. 2565 ปกติ นม96001/394 1 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลหนองแจ้งใหญ่ นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1281 22 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.5/ว521 21 ก.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก โอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology