ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2259 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม0022.04/2895 16 พ.ย. 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา นายก การขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2258 16 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118.2/ว1604 14 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2257 16 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1563 7 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การประกวด สาวเมืองไหมงาม ในเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2256 16 พ.ย. 2566 ปกติ นม1109/629 9 พ.ย. 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย นายก ข่าวแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2255 16 พ.ย. 2566 ปกติ .- 14 พ.ย. 2566 บริษัทไวส์พลัส นายก ขอเสนอราคาผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทกาว สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2254 16 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม51001.5/ว13977 15 พ.ย. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์สำรวจอุปกรณ์ จุดพิกัสเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2253 16 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1618 16 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม2566) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2252 16 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1617 16 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รณรงค์งดเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2251 16 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1616 16 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันและสนับสนุนความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2250 15 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1614 15 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2249 15 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1612 15 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คู่มือบริหารงานโครงการก่อสร้าง/บำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2249 15 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1613 13 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2247 15 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1611 15 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการองคืการบริหารส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2246 15 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1210 15 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2245 15 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1609 15 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำและนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2244 15 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1607 15 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งข้อมูลผู้มีอำนาจหน้าที่ยื่นบัฐชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ปปช ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกา่รป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561 ผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2243 15 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1606 15 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2242 15 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1605 15 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2241 14 พ.ย. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 14 พ.ย. 2566 บ้านโนนวังหิน นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2240 14 พ.ย. 2566 ปกติ คปป ว0111/2566 14 พ.ย. 2566 นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2239 14 พ.ย. 2566 ปกติ นม51006.113/156 14 พ.ย. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอส่งรายงานโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2238 14 พ.ย. 2566 ปกติ นม510006.113/155 14 พ.ย. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอส่งรางานโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2237 14 พ.ย. 2566 ปกติ นม51006.113/154 13 พ.ย. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอดำเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลตูม ปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2236 13 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1598 13 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2235 13 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1597 13 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2234 13 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1596 13 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยสอดคล้องกับการขอมีการขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2233 13 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1595 13 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2232 13 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1594 13 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2231 13 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1593 13 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนตุลาคม2566ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2230 13 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1592 13 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology