ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2501 21 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1817 20 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) ด้านที่ 7 ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2500 21 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1816 20 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนพฤศจิกายน2566ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2499 20 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1810 20 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประมวลสรุปหนังสือ รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดทำการเผยแพร่ผลงานทางวิการ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2498 20 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1809 20 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2497 19 ธ.ค. 2566 ปกติ สปสช.9.34/ว7381 6 ธ.ค. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9 นายก แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเพื่อจัดสรรกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2496 19 ธ.ค. 2566 ปกติ นม51006.113/190 13 ธ.ค. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์ออกพ่นยากำจัดยุงลาย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2495 19 ธ.ค. 2566 ปกติ นม54401/ว1280 18 ธ.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2494 19 ธ.ค. 2566 ปกติ นม54401/1265 15 ธ.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2493 19 ธ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1806 18 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2491 19 ธ.ค. 2566 ปกติ มท5470-2-1-3/35284 30 ต.ค. 2566 การประปานครหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2490 19 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0031/ว855 6 ธ.ค. 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา นายก การชำระเงินสมทบประจำปี2567 และรายงานค่าจ้างประจำปี2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2489 19 ธ.ค. 2566 ปกติ บร86001/410 15 ธ.ค. 2566 อบต.ส้มป่อย นายก สอบถามการขอโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2488 18 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว3319 18 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงบดำดเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่1 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2487 18 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1804 18 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเสนอชื่อบุคคล หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบลเพื่อรับเหรียญรางวัล ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2486 18 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1803 18 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ และตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจเพจการศึกษาท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2485 18 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1801 18 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ การบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2484 18 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1800 18 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการแก้ไขถ้อยคำของกฎหมายในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเป็นพินัย พ.ศ.2565 และแนวทางการพิจารณากรณีที่ไม่ต้องเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวเป็นความผิดทางวินัย มาตรา 41 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2483 18 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1799 18 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2482 18 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1798 18 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การฝึกอบรมปฏิบัติการและการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2481 18 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1797 18 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2480 18 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1796 18 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชนเพื่อจัดทำหลักฐานข้อมูลทรัพยากรทางบกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2479 18 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1795 18 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2478 18 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1794 18 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรับฟังความคิดเห็นประกอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2477 18 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1793 18 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พ.ศ.2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2476 18 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1792 18 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2475 18 ธ.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 18 ธ.ค. 2566 บ้านสวนหมาก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2474 18 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/120195 13 ธ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2473 18 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/20201 13 ธ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2472 18 ธ.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว936 13 ธ.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2471 18 ธ.ค. 2566 ปกติ นม93401/920 4 ธ.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก การรับโอนพนักงานส่วนตำบล(สายงานผู้ปฏิบัติ) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology