ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
161 24 ม.ค. 2566 ปกติ นม77701/ว63 19 ม.ค. 2566 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
160 24 ม.ค. 2566 ปกติ นม77701/ว69 24 ม.ค. 2566 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
159 24 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว107 23 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
158 24 ม.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว35 18 ม.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
157 24 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว108 23 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณภาพคุณธรรฒ จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทยฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
156 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/1007 20 ม.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
155 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/919 20 ม.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
154 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/990 20 ม.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
153 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม86901/ว3 3 ม.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
152 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม54901/ว3 10 ม.ค. 2566 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
151 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม95701/ว3 16 ม.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
150 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม82601/ว824 29 ธ.ค. 2565 อบต.สะแกราช นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
149 23 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว106 20 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปรอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
148 23 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว105 20 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หารือกรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
147 23 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว104 20 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
146 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/933 19 ม.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
145 23 ม.ค. 2566 ปกติ อว0615/ว0184 12 ม.ค. 2566 ราชภัฎกำแพงเพชร นายก ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
144 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว100 19 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
143 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว101 19 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงข่้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
142 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว99 19 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อโรคไวรัสโคโรนา2019สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
141 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว102 19 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม Wokshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
140 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว92 19 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
139 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว89 19 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเลื่อนการประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
138 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว96 19 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
137 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว95 19 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกคณะกรรมการ ปปช ชี้มูลความผิดทางอาญา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
136 23 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว94 19 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การพิจารณาปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
135 23 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว93 19 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่2)พ.ศ.2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
134 23 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว91 19 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณพ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนทั่ีวไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและฟื้นฟูสภาพสังคม(ยาเสพติด) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
133 23 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว90 19 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม2566) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
132 23 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว97 19 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดทั่วไทยป้องกันโรคต้อนรับปีใหม่ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology