ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
340 18 ก.พ. 2565 ปกติ นม0032.3/ว312 11 ก.พ. 2565 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานผู้สูงอายุอำเภอปักธงชัย สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
339 18 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว191 17 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
338 18 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว192 17 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑ์และเงือนไขททั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่7)พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
336 18 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว190 17 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
335 18 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.5/ว118 15 ก.พ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก โอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
334 18 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว193 17 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูปฐมวัย การจัดกิจกรรมกรเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัยหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองการศึกษาฯ ส่งกองฯ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
333 18 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 6 ก.พ. 2565 บ้านดอนนจันทร์ นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
332 18 ก.พ. 2565 ปกติ นม1118/ว188 17 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปี2565 สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
331 18 ก.พ. 2565 ด่วนที่สุด นม1118/ว187 17 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
330 18 ก.พ. 2565 ด่วนที่สุด นม1118/ว189 17 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
329 17 ก.พ. 2565 ปกติ .- 14 ก.พ. 2565 หจก.โชคดีทวีทรัพย์ นายก บอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
328 17 ก.พ. 2565 ปกติ นร0311/ว1400 25 ม.ค. 2565 สนง.คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายก สำรวจการดำเนินงานด้านการคุ้มคลองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
327 17 ก.พ. 2565 ปกติ นม0020.03/2260 15 ก.พ. 2565 สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
326 17 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 17 ก.พ. 2565 บ้านวังวารีวน นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
325 17 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 15 ก.พ. 2565 บ้านหนองปลิง นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
324 17 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 14 ก.พ. 2565 บ้านใหม่ป่าตะแบก นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
323 15 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 15 ก.พ. 2565 บ้านตูม นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
322 15 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 15 ก.พ. 2565 บ้านสวนหอม นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
321 15 ก.พ. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว183 15 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แอปพลิเคชั่น Thai Disaster Alert สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
320 15 ก.พ. 2565 ปกติ นม1118/ว184 15 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ2565 สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
319 15 ก.พ. 2565 ปกติ นม1118.2/ว186 15 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่3 กองช่าง ส่งกองฯ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
318 15 ก.พ. 2565 ปกติ นม1118.5/497 14 ก.พ. 2565 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่14 ตำบลตูม กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
317 15 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 15 ก.พ. 2565 นายแก่นคำกล้า นายก ตอบรับวิทยากร สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
316 15 ก.พ. 2565 ปกติ นม87801/ว74 14 ก.พ. 2565 อบต.งิ้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี2564 สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
315 15 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว178 15 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
314 15 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว182 14 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฎิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
313 15 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว179 14 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนครูในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ฯลฯ กองการศึกษาฯ ส่งกองฯ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
312 15 ก.พ. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว180 14 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ประจำปีงบประมาณ2564 กองการศึกษาฯ ส่งกองฯ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
311 14 ก.พ. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว181 14 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
310 14 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 14 ก.พ. 2565 บ่านสะแกงาม นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology