ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1679 30 ก.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 30 ก.ย. 2565 บ้านหนองปลิง นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1678 30 ก.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 30 ก.ย. 2565 บ้านสวนหมาก นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1677 30 ก.ย. 2565 ปกติ นม95701/ว51 28 ก.ย. 2565 อบต.สุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1676 30 ก.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 30 ก.ย. 2565 บ้านทุ่งเสาธง นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1675 29 ก.ย. 2565 ปกติ นม56801/ว531 28 ก.ย. 2565 เทศบาลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธืประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1674 29 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม76601/677 27 ก.ย. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1673 29 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1066 29 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่8/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1672 28 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1067 28 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1671 28 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด พน0608/7372 26 ก.ย. 2565 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นายก แจ้งผลการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1670 27 ก.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 27 ก.ย. 2565 บ้านวังวารีวน นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1669 27 ก.ย. 2565 ปกติ นม87801/692 26 ก.ย. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารนส่วนตำบลประจำปี2565(ครั้งที่2) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1668 27 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1065 27 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินโครงการอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1667 27 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1064 27 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "การปิดบัญชี การปรับปรุงบัญชี ฯลฯ" ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1666 27 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1063 27 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1665 27 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1062 27 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ติดตามการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ปีการศึกษา2563-2564 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1664 27 ก.ย. 2565 ปกติ นม54401/ว808 27 ก.ย. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1663 27 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118/ว1060 27 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1662 27 ก.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1061 27 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเคราพรธงชาติและร้องเพลงชาติไทย สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1661 27 ก.ย. 2565 ปกติ นม56801/522 26 ก.ย. 2565 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1660 27 ก.ย. 2565 ปกติ นม55401/ว505 27 ก.ย. 2565 เทศบาลบ่ปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1659 27 ก.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 27 ก.ย. 2565 บ้านทุ่งเสาธง นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1658 27 ก.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 26 ก.ย. 2565 บ้านโนนวังหิน นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1657 27 ก.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/14394 23 ก.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1656 27 ก.ย. 2565 ปกติ นม1119/ว1055 26 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1655 27 ก.ย. 2565 ปกติ นม93401/ว584 23 ก.ย. 2565 อบต.ภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1654 27 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1058 26 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1653 27 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1059 26 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์คำสั่งควบคุมโรคเรื่องมอบหมายผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรคกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1652 27 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1056 26 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1651 27 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1057 26 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเรื่องการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1650 26 ก.ย. 2565 ปกติ นม95301/ว590 20 ก.ย. 2565 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology