ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1034 26 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว724 23 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1033 26 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว725 23 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร ป้ายโฆษนา เสาส่งวิทยุชุมชน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1032 26 พ.ค. 2566 ปกติ อว660206.22/ว711 10 พ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายก ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1031 26 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว709 22 มิ.ย. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายก ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1030 26 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว712 22 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น เพื่อรับรางวัล หม่อนงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1029 26 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว708 22 พ.ค. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1028 26 พ.ค. 2566 ปกติ นม55901/ว291 17 พ.ค. 2566 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1027 26 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว713 22 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1026 26 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว721 22 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1025 26 พ.ค. 2566 ปกติ ศธ04306.23/ว375 15 พ.ค. 2566 โรงเรียนปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1020 25 พ.ค. 2566 ปกติ กบม01/0132/2566 13 พ.ค. 2566 มูลนิธิกาญจนบารมี นายก ขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1019 25 พ.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/7693 23 พ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1018 25 พ.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.146/59 25 พ.ค. 2566 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจรับนมโรงเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1017 25 พ.ค. 2566 ปกติ .- 25 พ.ค. 2566 นางจิตติมา เผยกลาง นายก ขอรายงานผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนบ้านบุพระเมือง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1016 25 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว739 24 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1015 25 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว738 24 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โราเรียนประจำปีการศึกษา2566 ฉบับที่2 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1014 25 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว737 24 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1013 25 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว736 24 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่ีเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่นประจำเดือนเมษายน2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1012 25 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว735 25 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนเมษายน2566ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1011 25 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว734 24 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเลื่อนการออกตรวจนิเทศติดตามและรับฟังปัฐหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1010 25 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว733 24 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกี่ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1009 25 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว732 24 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบริหารการจักซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GT ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1008 25 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว731 24 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อบริการจัดการน้ำชุมชน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1007 25 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว730 24 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1006 24 พ.ค. 2566 ปกติ นม51007/ว5386 15 พ.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1004 24 พ.ค. 2566 ปกติ อว8128/ว0946 18 เม.ย. 2566 มหาวิทยาลัยบูรพา นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1003 23 พ.ค. 2566 ปกติ มท5309.31/ปธ(บห)16638 22 พ.ค. 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก เสนอราคาให้บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1002 23 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว719 22 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1001 23 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว718 22 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1000 23 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว717 22 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วไปทุกแห่งผ่านระบบ Webex แบบ Cloud Meetien ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology