ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
370 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว211 24 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
369 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว214 24 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
368 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว213 24 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอชี้แจงเป้าหมายการประเมินตนเองของสถานประกอบการ สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
367 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว212 24 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติในการาเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)กับหน่วยงานภายนอก กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
366 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม0008/ว1308 22 ก.พ. 2565 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอแจ้งกำหนดการวันเวลาสถานที่ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปสุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ2565 รุ่นที่3และ4 สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
365 25 ก.พ. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว7 24 ก.พ. 2565 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก เชิญพิจารณาคัดเลือก1อำเภอ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี กองการศึกษาฯ ส่งกองฯ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
364 23 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 22 ก.พ. 2565 บ้านโนนวังหิน นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
363 23 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 22 ก.พ. 2565 บ้านพรมราช นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
362 23 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว219 22 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด เสนอ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
361 22 ก.พ. 2565 ด่วนที่สุด นม51108.08/1545 22 ก.พ. 2565 อบจ.นครราชสีมา นายก ขอเชิญประชุมหารือความร่วมมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปักธงชัย สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
360 22 ก.พ. 2565 ปกติ ศธ04064.162/13 17 ก.พ. 2565 รร.สวนหมาก นายก ส่งใบตรวจรับอาหารเสริม(นม) กองการศึกษาฯ ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
359 22 ก.พ. 2565 ปกติ นม93401/ว106 15 ก.พ. 2565 อบต.ภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
358 22 ก.พ. 2565 ปกติ นม95702/ว9 17 ก.พ. 2565 อบต.สุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1/2565 สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
357 22 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว201 21 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้าง และการยกเลิกพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด เสนอ 3. หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
356 22 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว202 21 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตลาดที่มีการควบคุม กำกับ ดูแล กิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดโควิด19 อย่างเคร่งคลัด สำนักงานปลัด เสนอ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
355 22 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว203 21 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูลขยะมูลฝอย สำนักงานปลัด เสนอ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
354 22 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว204 21 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
353 22 ก.พ. 2565 ปกติ นม1118/ว206 21 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การศึกษาดูงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่2 สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
352 22 ก.พ. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.1/535 17 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในพื้นที่ระดับอำเภอและตำบลพ.ศ.2562(ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ2565) สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
351 22 ก.พ. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว200 21 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การาขยายเวลาระยะเวลาการสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี2565 สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
350 22 ก.พ. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.1/ว196 17 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
349 21 ก.พ. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว28 21 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมกิจกรรม สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
348 21 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 21 ก.พ. 2565 บ้านคลองวัด นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
347 21 ก.พ. 2565 ปกติ .- 21 ก.พ. 2565 หจก.พีริยา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
346 21 ก.พ. 2565 ปกติ นม1132.116/42 21 ก.พ. 2565 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์รถพร้อมคนขับ รับ-ส่ง ประชาชนตำบลตูม สำนักงานปลัด เสนอ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
345 21 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว198 18 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญส่งรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าร่วมรับโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
344 21 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว199 18 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สื่อเอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีป้าย กองคลัง ส่งกองฯ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
343 21 ก.พ. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว197 18 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การบันข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ กองการศึกษาฯ ส่งกองฯ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
342 21 ก.พ. 2565 ปกติ .- 21 ก.พ. 2565 หจก.โชคดีทวีทรัพย์ นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
341 18 ก.พ. 2565 ปกติ อว8418/ว125 4 ก.พ. 2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเรื่อง ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง) กองคลัง ส่งกองฯ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology