ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
108 16 ม.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 16 ม.ค. 2567 บ้านดอนจันทร์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
107 16 ม.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 16 ม.ค. 2567 บ้านพรมราช นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
106 16 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว65 15 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
105 16 ม.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 16 ม.ค. 2567 บ้านสวนหมาก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
104 15 ม.ค. 2567 ปกติ นม52405/ว60 10 ม.ค. 2567 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
103 15 ม.ค. 2567 ปกติ นม52405/ว42 5 ม.ค. 2567 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอส่งปฏิทิน(พ.ศ.2567)ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการติดต่อสื่อสารให้บริการประชาชนและกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
102 12 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว61 12 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ โดยมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
101 12 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว60 12 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
100 12 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว96 6 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
99 12 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว48 12 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
98 12 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว66 6 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
97 12 ม.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/501 9 ม.ค. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
96 12 ม.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 12 ม.ค. 2567 บ้านบุพระเมือง นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
95 12 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118.2/ว51 10 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญยัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
94 12 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118.2/ว54 11 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
93 11 ม.ค. 2567 ปกติ นม95704/ว97 18 ธ.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศรายงานการเงิน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
92 11 ม.ค. 2567 ปกติ อว0623/ว6476 6 ธ.ค. 2566 ราชภัฎนครราชสีมา นายก การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารของหน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
91 11 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม51007/ว288 8 ม.ค. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
90 10 ม.ค. 2567 ปกติ ศธ04064.151/24 9 ม.ค. 2567 โรงเรียนพรมราช นายก ขอใช้สถานที่เพื่อจัดโครงการแข่งขันกีฬา ฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
89 10 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว42 8 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่บทเพลงสดุดีจอมราชา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
88 10 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว41 8 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2567 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
87 10 ม.ค. 2567 ปกติ นม54901/ว1 8 ม.ค. 2567 เทศบาลตำบลนกออก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
86 10 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว48 10 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
85 10 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว47 10 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร6งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
84 10 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว46 10 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน แอปพลิเคชั่น ทางรัฐ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
83 10 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว45 10 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายสำหรับส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อบรรลุเป้าหมายการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
82 10 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว44 9 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการรับรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
81 10 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว43 9 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
80 10 ม.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 9 ม.ค. 2567 บ้านสวนหมาก นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
79 10 ม.ค. 2567 ปกติ อว7413(1)/ว67 7 ธ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก การอบรมหลักสูตรเรื่อง ไก่โคราช โอกาศทางธุรกิจของผู้เตรียมเกษียณ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology