ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
527 18 มี.ค. 2567 ปกติ นม87801/167 18 มี.ค. 2567 อบต.ตำบลงิ้ว นายก อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
526 18 มี.ค. 2567 ปกติ นม52417/449 15 มี.ค. 2567 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
525 15 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว453 15 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
524 15 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว452 15 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-plan สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
523 15 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว451 15 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ.2564 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
522 15 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 15 มี.ค. 2567 บ้านบุพระเมือง นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
521 15 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว450 15 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2
520 15 มี.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/4240 13 มี.ค. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
519 15 มี.ค. 2567 ปกติ นม76601/ว225 12 มี.ค. 2567 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
518 15 มี.ค. 2567 ปกติ นม71404/228 13 มี.ค. 2567 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
517 15 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว448 15 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การออกร้านกาชาดเนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรนารี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
516 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว443 14 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิดหนึ่งจิตใต้สำนึกกับสองมือ ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
515 14 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว442 14 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
514 14 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว441 14 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
513 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม87804/156 12 มี.ค. 2567 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
512 14 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 14 มี.ค. 2567 บ้านพรมราช นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
511 14 มี.ค. 2567 ปกติ อว0605.33/ว307 23 ก.พ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
510 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม93401/ว161 13 มี.ค. 2567 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
509 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม87801/155 12 มี.ค. 2567 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
508 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว423 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การประชาสัมพันธ์มิวสิกวีดีโอ เพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
507 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว424 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศวิสัยทัศน์ จุดพลังรวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานธุรการ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
506 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว425 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครมสัญจร) สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานธุรการ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
505 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว427 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งรายงานผลการศึกษาการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
504 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว426 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำหรับหน่วยงานของรัฐ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานธุรการ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
503 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118.2/ว437 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปผลการประชุมเปิดปฏิบัติการลดความรุ่นแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
502 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม42401/ว42 12 มี.ค. 2567 ่เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก การจัดงานวันท้องถิ่นไทย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
501 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว430 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมส่งประกวด สาวงามเมืองย่า ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
500 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว419 12 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมเดินขบวนผ้าไหมดี และหมี่โคราช ในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
499 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว421 12 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีและพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
498 14 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว438 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจพื้นที่ทเสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology