ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
490 13 มี.ค. 2566 ปกติ อว0601.0118/101 1 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
489 13 มี.ค. 2566 ปกติ อว0601.0118/100 1 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
488 13 มี.ค. 2566 ปกติ N660301-01 1 มี.ค. 2566 เอ็น แอสเซท นายก ยินดีให้บริการด้านการออกแบบก่อสร้างของภาครัฐ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
487 13 มี.ค. 2566 ปกติ .- 13 มี.ค. 2566 . นายก . สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2
487 13 มี.ค. 2566 ปกติ คค0703.20/1450 13 มี.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบความแน่นในสนาม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
486 13 มี.ค. 2566 ปกติ .- 13 มี.ค. 2566 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
485 10 มี.ค. 2566 ปกติ อว0638/ว260 6 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายก ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
484 10 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว339 9 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์รณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
483 10 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว340 9 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์คัดกรองและจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
482 10 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว341 9 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชียวชาญให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
481 10 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว342 9 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนด้านศิลปะวัฒนธรรม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
480 10 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว344 9 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
479 10 มี.ค. 2566 ปกติ .- 20 ก.พ. 2566 บริษัท ไอ ที โกลบอล นายก ปรับปรุงเว็บไซค์เพื่อประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
231 10 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว171 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่าวยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
478 9 มี.ค. 2566 ปกติ กห0482.9/42 6 มี.ค. 2566 กรมทหารพรานที่26 นายก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานน้อมรำรึกนายขนมต้ม และสนับสนุนบัติมวยสมทบทุนเพื่อการกุศล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2
477 9 มี.ค. 2566 ปกติ .- 9 มี.ค. 2566 . นายก . สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2
476 9 มี.ค. 2566 ปกติ .- 9 มี.ค. 2566 . นายก . สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2
475 9 มี.ค. 2566 ปกติ กห0482.9/42 6 มี.ค. 2566 กรมทหารพรานที่26 นายก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานน้อมรำรึกนายขนมต้ม และสนับสนุนบัติมวยสมทบทุนเพื่อการกุศล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
474 9 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว717 8 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินเนินการเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
473 9 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว336 8 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
472 9 มี.ค. 2566 ปกติ .- 8 มี.ค. 2566 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอถอนหนังสือค้ำประกันสัญญาคืน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
471 8 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว331 3 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
470 8 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว330 3 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่2 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
469 8 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว329 3 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คู่มือปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาระคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
468 8 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว328 3 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
467 8 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว327 3 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
466 8 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว326 3 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
465 8 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว325 3 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566รายงานค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริมนมตามมติคณะรัฐมนตรีประจำไตรมาสที่2(เดือนมกราคม-มีนาคม)กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
464 8 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว332 3 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
463 8 มี.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 8 มี.ค. 2566 บ้านตูม นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology