ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1859 27 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1186 27 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1858 27 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว53 26 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจครัวเรื่อนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1857 27 ต.ค. 2565 ปกติ นม82601/ว661 17 ต.ค. 2565 อบต.สะแกราช นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1856 27 ต.ค. 2565 ปกติ นม52406.3/ว1168 20 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1855 27 ต.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว1177 26 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมในจังหวัดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่นของกระทรวงมหาดไทยตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและอนุญัญญัติที่เกี่ยวข้อง สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1854 27 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว2905 26 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติให้เดินทางไปราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1853 27 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1178 26 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1852 26 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0020.03/ว15637 20 ต.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ(ONEMAP) สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1851 26 ต.ค. 2565 ปกติ นม54401/ว892 18 ต.ค. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1850 26 ต.ค. 2565 ปกติ นม54901/ว85 21 ต.ค. 2565 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงานท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1849 26 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1170 25 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภ่ายโอนงวดที่1 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1848 26 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1171 25 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1847 26 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1172 25 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1846 26 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1174 25 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจออนไลน์เรื่องการรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1845 26 ต.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว1168 25 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1844 26 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1172 25 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนพนักงานส่วนตำบล(สายงานผู้บริหาร) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1843 26 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1173 25 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจข้อมูลพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1842 26 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1175 25 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1841 26 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1169 25 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่9/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1840 25 ต.ค. 2565 ปกติ นม0014.2/4281 18 ต.ค. 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา นายก ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1839 25 ต.ค. 2565 ปกติ นม51011.2/10717 11 ต.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก แนวทางการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1838 25 ต.ค. 2565 ปกติ ทส0712/792 19 ต.ค. 2565 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต5 นายก ทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะที่2และโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขภัยแล้งระยะที่3ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1837 25 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 24 ต.ค. 2565 บ้านใหม่ป่าตะแบก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1836 25 ต.ค. 2565 ปกติ นม95701/ว59 20 ต.ค. 2565 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1835 25 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1163 21 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1834 25 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1164 21 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนควบคุมโรคติดต่อในระดับพื้นที่รุ่นที่1 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1833 25 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1165 21 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมแห่งชาติ(สพด.4D) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1832 25 ต.ค. 2565 ปกติ อว6501.05/15.161 6 ต.ค. 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1831 25 ต.ค. 2565 ปกติ นม76601/ว748 21 ต.ค. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1830 25 ต.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/15587 19 ต.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology