ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2350 28 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1683 27 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2349 28 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1682 27 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2348 28 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1681 27 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2347 28 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1680 27 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาการมนุษย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการตลอดช่วงวัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2346 28 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1679 27 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ปประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2345 28 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1678 27 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด กรอกแบบสำรวจความพร้อมในการเปิดบริการสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยต่ำกว่า 2 ปี ผ่านระบบ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2344 28 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1677 27 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2343 28 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1676 27 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้า 2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2342 28 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1675 27 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุวันลอยกระทง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2341 28 พ.ย. 2566 ปกติ นม95701/ว90 22 พ.ย. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2340 28 พ.ย. 2566 ปกติ นม71401/ว272 23 พ.ย. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2339 28 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1674 27 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี 2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2338 28 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1673 27 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2337 28 พ.ย. 2566 ปกติ .- 28 พ.ย. 2566 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข นายก ขอความอนุเคราะห์ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2336 27 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118.1/ว1671 24 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ โรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2335 27 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1669 24 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2334 24 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1668 24 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการโหวดผลงานคลิปวีดีโอประกอบเพลง รี รี รี ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2333 24 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1667 24 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2332 24 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1666 24 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2331 24 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1665 24 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประวัติทั่วไปของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นลงในระบบ ELE สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2330 24 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1664 24 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือดำเนินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2329 24 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1663 24 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานของสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2328 24 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1662 24 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2327 24 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1661 24 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2326 24 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1660 24 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการเมืองโคราชสุขภาพดี สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2325 24 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1659 24 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐดำเนินโครงการบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วมลุกล้ำที่ดินของประชาชน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2324 24 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1658 24 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินรายได้จากการเก็บเพิ่มค่าใบอนุญาตขายสุรา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน กันยายน 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2323 24 พ.ย. 2566 ปกติ ศธ0636.02/780 23 พ.ย. 2566 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันทักษะและกระบวนการเรียนรู้จากห้องเรียนหุ่นยนต์ ปักธงชัยพิชิตยอดเขาลำพระเพลิง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2322 24 พ.ย. 2566 ปกติ .- 20 พ.ย. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก บอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2321 23 พ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/18757 23 พ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology