ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
617 1 เม.ย. 2567 ปกติ กห0309.6/577 29 มี.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายก ขอรับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
616 29 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 29 มี.ค. 2567 บ้านสวนหมาก นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
615 29 มี.ค. 2567 ปกติ .- 29 มี.ค. 2567 บ้านหนองปลิง นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
614 29 มี.ค. 2567 ปกติ ศธ04064.153/42 29 มี.ค. 2567 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก รายงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่2/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
613 29 มี.ค. 2567 ปกติ .- 29 มี.ค. 2567 ปักธงชัยผ้าม่าน นายก เสนอราคาผ้าม่าน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
612 29 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว517 28 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
611 29 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว518 28 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอหารือกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลถือเป็นโรงเรียนเทศบาลซึ่งมีสิทธิใช้ไฟฟ้าในอัตราไฟฟ้าสาธารณะหรือไม่ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
610 28 มี.ค. 2567 ปกติ .- 28 มี.ค. 2567 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
609 28 มี.ค. 2567 ปกติ .- 28 มี.ค. 2567 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
608 28 มี.ค. 2567 ปกติ .- 28 มี.ค. 2567 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
607 28 มี.ค. 2567 ปกติ นม72204/232 26 มี.ค. 2567 อบต.วังน้ำเขียว นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
606 28 มี.ค. 2567 ปกติ นม72204/230 26 มี.ค. 2567 อบต.วังน้ำเขียว นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
605 28 มี.ค. 2567 ปกติ นม72204/226 26 มี.ค. 2567 อบต.วังน้ำเขียว นายก การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
604 28 มี.ค. 2567 ปกติ นม71401/ว53 25 มี.ค. 2567 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
603 28 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว516 27 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกใหม่และสื่อองคืความรู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
602 28 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว515 27 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งโอนเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1/2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
601 28 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว514 27 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนกุมภาพันธ์2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
600 28 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว513 27 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบลงทะเบียนและฐานข้อมูลกิจการสภาเด็กและเยาวชน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
599 28 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว512 27 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการดำเนินงานธนาคารขยะ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
598 27 มี.ค. 2567 ปกติ กษ0317.11/69 27 มี.ค. 2567 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง นายก ขอส่งบันทึกข้อตกลง(MOU) รับโอนสินทรัพย์ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
597 27 มี.ค. 2567 ปกติ กษ0317.11/67 27 มี.ค. 2567 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง นายก ขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
596 27 มี.ค. 2567 ปกติ คค06058/บ/467 15 มี.ค. 2567 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงโครงการก่อสร้างกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
595 27 มี.ค. 2567 ปกติ ศธ04064.146/13 27 มี.ค. 2567 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก นำส่งรายละเอียดการใช้เงินโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
593 27 มี.ค. 2567 ปกติ ศก.8/2567-033 25 มี.ค. 2567 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ มอบทุนการศึกษา ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
592 26 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว510 25 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
591 26 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 26 มี.ค. 2567 บ้านคลองวัด นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
590 26 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 22 มี.ค. 2567 บ้านดอนจันทร์ นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
589 26 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 26 มี.ค. 2567 บ้านใหม่ป่าตะแบก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
588 26 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว509 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและการบำรุงรักษาเคื่องพ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
587 26 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว508 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology