ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1309 6 ก.ค. 2566 ปกติ นม51005.1/7850 30 มิ.ย. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1308 6 ก.ค. 2566 ปกติ นม54901/ว51 3 ก.ค. 2566 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1307 6 ก.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว467 5 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1306 6 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว964 6 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมภายใน ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1305 6 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว963 6 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทักษะของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1304 6 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว962 6 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1303 6 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว961 6 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดหารายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1302 6 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.1/ว224 6 ก.ค. 2566 จังหวัดนครราชสีมา นายก ตอบแบบสำรวจความต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1301 6 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว960 6 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจความต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั้งยืน (SDGs)ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1294 6 ก.ค. 2566 ปกติ นม87801/417 4 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรในสังกัด สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1295 5 ก.ค. 2566 ปกติ นม71401/ว148 30 มิ.ย. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1293 5 ก.ค. 2566 ปกติ นม87801/415 4 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอความอนุเคราะห์แผนอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1292 5 ก.ค. 2566 ปกติ นม77801/ว262 30 มิ.ย. 2566 อบต.ดอน นายก ข้อมูลแผนอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1291 5 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118.1/ว956 4 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก พิจารณากำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1290 5 ก.ค. 2566 ปกติ นม52402/824 30 มิ.ย. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1289 5 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว959 5 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1288 5 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว958 5 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปสาระสำคัญในพิธีเปิดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่7 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1287 5 ก.ค. 2566 ปกติ .- 4 ก.ค. 2566 นายพิเชษฐ์ พรหมผุย นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1286 5 ก.ค. 2566 ปกติ .- 4 ก.ค. 2566 นายพิเชษฐ์ พรหมผุย นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1283 5 ก.ค. 2566 ปกติ .- 5 ก.ค. 2566 นายพิเชษฐ์ พรหมผุย นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1282 5 ก.ค. 2566 ปกติ .- 5 ก.ค. 2566 นายพิเชษฐ์ พรหมผุย นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1285 4 ก.ค. 2566 ปกติ คค0703.20/3476 3 ก.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1284 4 ก.ค. 2566 ปกติ คค0703.20/3477 3 ก.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1281 4 ก.ค. 2566 ปกติ .- 4 ก.ค. 2566 นายสำนวล ฉ่ำพรมราช นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1280 4 ก.ค. 2566 ปกติ .- 4 ก.ค. 2566 นายสำนวล ฉ่ำพรมราช นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1279 4 ก.ค. 2566 ปกติ คค0703.20/3475 3 ก.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1278 4 ก.ค. 2566 ปกติ คค0703.20/3474 3 ก.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1277 4 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว952 3 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการเก็บและนำส่งค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1276 4 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว951 3 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1275 4 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว940 3 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology