ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
500 17 มี.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2556 24 มี.ค. 2565 บ้านตูม นายก ส่งโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
499 17 มี.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2556 14 มี.ค. 2565 บ้านทุ่งเสาธง นายก ส่งโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
498 17 มี.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2556 14 มี.ค. 2565 บ้านใหม่ป่าตะแบก นายก ส่งโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
497 17 มี.ค. 2565 ปกติ นม1132.116 14 มี.ค. 2565 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณหลักประกันสุขภาพตำบลตูมปีพ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
496 16 มี.ค. 2565 ปกติ นม88701/ว103 9 มี.ค. 2565 อบต.ตำบลดอน นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
495 16 มี.ค. 2565 ปกติ นม55901/ว57 10 มี.ค. 2565 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
494 16 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว299 15 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรมางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
493 16 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว300 15 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)กฎกระทรวงบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
492 16 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว301 15 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แอปพลิเคชั่น THAI DISASTER ALERT สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
491 16 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว302 15 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย(APO) สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
490 16 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว15 14 มี.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
489 16 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว294 14 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้(ฉบับที่2)พ.ศ.2564 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
488 16 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว296 14 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนนโยบาย"โคราชเมืองสะอาดและสวยงามกิจกรรมล้างส้วมสะอาด" สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
487 16 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว297 14 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนนโยบาย"โคราชเมืองสะอาดและสวยงามกิจกรรมล้างส้วมสะอาด" สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
486 16 มี.ค. 2565 ปกติ คค0713/2164 9 มี.ค. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบคุณสมบัติของตัวอย่างวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
485 16 มี.ค. 2565 ปกติ นม1109/872 14 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2564/65 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
484 16 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว309 15 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564รอบ6เดือนหลัง(1เมษายน-30กันยายน2564) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
483 16 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.5/ว211 15 มี.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก โอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
482 16 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว298 15 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดที่2-3และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนผู้พิการงวดที่3 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
481 16 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118..2/ว304 15 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
480 15 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว293 14 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
479 15 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว295 14 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งข้อสั่งการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
478 14 มี.ค. 2565 ปกติ กท1970 10 มี.ค. 2565 สำนักอนามัย นายก ใช้โอนข้าราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3
477 14 มี.ค. 2565 ปกติ .- 9 มี.ค. 2565 หจก.99รุ่งเรืองการค้า นายก ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
476 14 มี.ค. 2565 ปกติ 04064.162/19 10 มี.ค. 2565 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก ส่งใบตรวจรับอาหารเสริม(นม) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1
475 14 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว13 11 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งข้อมูลการใช้งานการลงข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวประจำปีงบประมาณ2565รอบที่1 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
474 14 มี.ค. 2565 ปกติ นม55101/ว166 14 มี.ค. 2565 เทศบาลตำบลโนนไทย นายก ขอแก้ไขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับรับส่งหนังสือของหน่วยงาน สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
473 14 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว11 11 มี.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
472 14 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว288 11 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก คำสั่งกรมควบคุมโรคเรื่องมอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังวือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีติดเชื้อโควิด19 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
471 14 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว289 11 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจตราตรวจสอบการเฝ้าระวังการประกอบกิจการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติออกตราพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2560 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology