ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
860 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)43230 18 พ.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
859 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)39897 5 พ.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
858 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)42902 16 พ.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
857 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)42918 17 พ.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
856 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/7192 19 พ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
855 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/7145 19 พ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
854 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว549 19 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ระบบบริหารการเผาในที่โล่งสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
853 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว551 19 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
852 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว550 19 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
851 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว545 19 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรมางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
850 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว546 19 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการอออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
849 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว547 19 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาศึกษา(พ.ศ.2566-2570)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
848 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว548 19 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เลื่อนประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่15พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
847 19 พ.ค. 2565 ปกติ 1/2565 19 พ.ค. 2565 ร้านบ้านสื่อโคราช นายก ขอคืนเงินหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
846 19 พ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/7019 17 พ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
845 19 พ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/7016 17 พ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
844 19 พ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/7006 17 พ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
843 19 พ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/7007 17 พ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
842 19 พ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/6995 17 พ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
841 19 พ.ค. 2565 ปกติ อว8205.10/ว0374 18 พ.ค. 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ นายก แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการอบรม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
840 19 พ.ค. 2565 ปกติ กห0309.6/813 11 พ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายก ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครบรอบปีที่31 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
839 19 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม(กปภจ)0021/ว1902 12 พ.ค. 2565 สำนักงานและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา นายก โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(ผู้อำนวยการท้องถิ่น) สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
838 19 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว543 18 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1ระยะ5ปี สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
837 19 พ.ค. 2565 ปกติ นม54401/ว300 12 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2564-2566)ฉบับปรับปรุงครั้งที่3 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
836 19 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว544 18 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดการบันทึกข้อมูลสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
835 18 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/1372 17 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
834 18 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว540 17 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความเห็นชอบให้พนักงานส่วนตำบลโอน(ย้าย)กรณีเป็นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสูงขึ้น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
833 18 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว538 17 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล3ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
832 18 พ.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.151/79 18 พ.ค. 2565 โรงเรียนพรมราช นายก รับเช็คค่าอาหารกลางวัน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
831 18 พ.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.151/80 18 พ.ค. 2565 โรงเรียนพรมราช นายก ขอส่งบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology