ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2166 6 พ.ย. 2566 ปกติ นม72204/665 3 พ.ย. 2566 อบต.วังน้ำเขียว นายก การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2165 6 พ.ย. 2566 ปกติ มท55410 33/1615/2566 31 ต.ค. 2566 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์คัดทะเบียนราษฎร์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2163 6 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.3/ว965 3 พ.ย. 2566 จังหวัดนครราชสีมา นายก แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยกลยุทธการสร้างฝายชะลอน้ำ ฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2162 6 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1547 6 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2161 6 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1546 6 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2160 6 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1545 6 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2159 6 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1544 6 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแนวทางการรับส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2158 6 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0015/1439 3 พ.ย. 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและโครงการไฟฟ้าชุมชน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2157 6 พ.ย. 2566 ปกติ รอ 53607/960 27 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลอาจสามารถ นายก อนุญาตเข้าศึกษาดูงาน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2156 6 พ.ย. 2566 ปกติ นม87801/ว771 1 พ.ย. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2155 6 พ.ย. 2566 ปกติ มท0803.4/ว4352 25 ต.ค. 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2154 6 พ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/17478 1 พ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2153 6 พ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/17481 1 พ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2152 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม86901/ว803 30 ต.ค. 2566 อบต.เกษมทรัพย์ นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2151 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม55901/ว233 30 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2150 2 พ.ย. 2566 ปกติ 147/2566 2 พ.ย. 2566 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก แจ้งเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2149 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม88701/ว520 19 ต.ค. 2566 อบต.ดอน นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2148 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม95701/ว80 31 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2147 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม82601/ว796 26 ต.ค. 2566 อบต.สะแกราช นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2146 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/17383 31 ต.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2145 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม56801/ว618 31 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2144 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม76601/ว904 27 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2143 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1533 2 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี(HPV) ตารมนโยบายเร่งรัด100 วันของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2142 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1532 2 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขอรับเงินอุดหนุนกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2141 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1531 2 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2140 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1530 2 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการใช้เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2139 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1529 2 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ตรวจสอบการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2138 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1528 2 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2137 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1527 2 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่4/2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2136 2 พ.ย. 2566 ปกติ อว8128/ว2372 6 พ.ย. 2566 มหาวิทยาลัยบูรพา นายก ประชาสัมพันธ์บุคลากรท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งและหารจัดการบริหารความเสี่ยงงานบริหารสาธารณท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology