ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1986 16 ต.ค. 2566 ปกติ อว8702.17/1299 28 ก.ย. 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1985 12 ต.ค. 2566 ปกติ นม87801/ว684 6 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี และประกาศแผนพัฒนาบุคลากร3ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1984 12 ต.ค. 2566 ปกติ นม87801/ว689 6 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1983 12 ต.ค. 2566 ปกติ นม56801/ว560 6 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้ว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1982 12 ต.ค. 2566 ปกติ นม54401/1027 11 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1981 12 ต.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.151/204 12 ต.ค. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่1/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1980 12 ต.ค. 2566 ปกติ กค0318.20/ว28 3 ต.ค. 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา นายก ส่งประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1979 12 ต.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/6097 10 ต.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1978 12 ต.ค. 2566 ปกติ พน0608/9103 9 ต.ค. 2566 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นายก แจ้งตอบรับการส่งคืนเงินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1977 12 ต.ค. 2566 ปกติ นม87801/672 4 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอส่งสำเนาคำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2566(ครั้งที่2) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1976 12 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118.4/ท.ร.343 10 ต.ค. 2566 สำนักงานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1975 12 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1421 11 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปข้อสั่งการการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก)เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1974 12 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118.1/1395 4 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2566 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1973 11 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1424 11 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งบังคับใช้กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1972 11 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1423 11 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบริหารงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงต้นปีงบประมาณ2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1971 11 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1420 10 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1970 11 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1419 10 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานแบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1969 11 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1418 10 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการคัดค้านและอุธรณ์การประเมินภาษี ตามพระราชบัญญัติการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1968 11 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1417 10 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัดดิการแห่งรัฐ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1967 11 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1416 10 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนาและการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ระบบไม่สามารถเปิดใช้งานได้ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1966 11 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118.1/ว1396 4 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1965 11 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1399 9 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1964 11 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1400 9 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิธีชีวิตระดับจังหวัด ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1963 11 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118.1/ว1401 9 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1962 11 ต.ค. 2566 ปกติ นม71401/ว236 9 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1961 11 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118.1/ว1403 10 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1960 11 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/2749 10 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1959 10 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1415 10 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1958 10 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1413 10 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1957 10 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1412 10 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology