ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1829 25 ต.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/15548 19 ต.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1828 25 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 25 ต.ค. 2565 บ้านสวนหอม นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1827 25 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 25 ต.ค. 2565 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1826 21 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 21 ต.ค. 2565 บ้านดอนจันทร์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1825 21 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 28 ต.ค. 2565 บ้านพรมราช นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1824 21 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 21 ต.ค. 2565 บ้านคลองวัด นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1823 21 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 21 ต.ค. 2565 บ้านทุ่งเสาธง นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1822 21 ต.ค. 2565 ปกติ นม55901/ว291 17 ต.ค. 2565 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1821 21 ต.ค. 2565 ปกติ นม55901/ว240 17 ต.ค. 2565 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1820 21 ต.ค. 2565 ปกติ นม55901/ว289 17 ต.ค. 2565 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1819 21 ต.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว302 19 ต.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1818 21 ต.ค. 2565 ปกติ นม93401/ว637 12 ต.ค. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปีพ.ศ.2566-2570 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1817 21 ต.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว1158 20 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะที่2และโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขภัยแล้งระยะที่3ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1816 21 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1154 20 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1815 21 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1150 20 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1814 21 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1157 20 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงวิชาการ การใช้จ่ายเงินรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1813 21 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1155 20 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ และนวอุทยาน ตามระเบียบอุทยานแห่งชาติ สัตวป่าและพันธ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาตินวอุทยานสวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกชาติ พ.ศ.2564 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1812 21 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1149 20 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพบยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1811 21 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1148 20 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1810 21 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1156 20 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือแจ้งสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์อุทกภัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1809 21 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1153 20 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณพ.ศ.2567เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1808 21 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1152 20 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย(พ.ศ.2566-2570)และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566)ของกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1807 21 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1151 21 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1806 21 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 21 ต.ค. 2565 บ้านบุโพธิ์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1805 20 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 20 ต.ค. 2565 บ้านบุพระเมือง นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1804 20 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 20 ต.ค. 2565 บ้านตูม นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1803 20 ต.ค. 2565 ปกติ สอ.อปท.0103/ว441 3 ต.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือนตุลาคม2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1802 20 ต.ค. 2565 ปกติ ทส0615/ว72 28 ก.ย. 2565 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค5 นายก ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่สำรวจทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1801 20 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 20 ต.ค. 2565 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1800 20 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1147 19 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกัยการป้องกันและแก้ไขปัฐหายาเสพติดในพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology