ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1010 10 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว654 9 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1009 10 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว651 9 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์เป้าหมายในการสำรวจเด้กและเยาวชนอายุ9/18ปี สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1008 10 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว653 9 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1007 10 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว10 9 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชุมแนวทางการใช้อำนาจออกคำสั่งทางการปกครองตามมาตรา45และกระบวนการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1006 10 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว650 9 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การตอบแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับปฐมวัย(โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1005 9 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1604 9 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรับโอนพนักงานส่วนตำบล(สายผู้ปฏิบัติงาน) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1004 9 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1606 9 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก พนักงานจ้างตามภารกิจขอลาออกจากการปฏิบัติงาน สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1003 9 มิ.ย. 2565 ปกติ นม95701/ว32 7 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก กำหนดวะน เวลา และสถานที่ ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ฯพนักงานครู ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1002 9 มิ.ย. 2565 ปกติ อว0657.1020/702 6 มิ.ย. 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1001 9 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/8371 8 มิ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1000 9 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/8375 8 มิ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
999 9 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว648 8 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2565 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
998 9 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว647 8 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และแนวทางปฏ ิบัติในการขอเปลี่ยนชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านหรือ สถานที่ราชการ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
997 9 มิ.ย. 2565 ปกติ นม54401/419 7 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
996 9 มิ.ย. 2565 ปกติ ศธ04064.162/40 1 มิ.ย. 2565 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
995 8 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0026/(๑)45351 26 พ.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
994 8 มิ.ย. 2565 ปกติ .- 6 มิ.ย. 2565 ศูนย์การเรียนรู้พลังเพื่อชีวิต นายก ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
993 8 มิ.ย. 2565 ปกติ นม52406.3/ว590 6 มิ.ย. 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
992 8 มิ.ย. 2565 ปกติ นม76601/ว385 7 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
991 8 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว630 6 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการสัญญาโทรศัพย์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
990 8 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว629 6 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
989 8 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว636 7 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประช่าสัมพันธ์ให้บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยในสังกัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
988 8 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว632 7 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
987 8 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว639 7 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
986 8 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว640 7 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
985 8 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว641 7 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบการ ระบบ Thai stop covid plus สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
984 8 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว645 7 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
983 8 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว644 7 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
982 8 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว616 2 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
981 8 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว631 7 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่3/2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology