ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
950 31 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว604 31 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
949 31 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว605 31 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
948 31 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.5/ว394 30 พ.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก โอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
947 31 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว602 31 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุ้รกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิตประจำเดือนเมษายน2565ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
946 31 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว603 31 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
945 31 พ.ค. 2565 ปกติ นม95702/ว13 27 พ.ค. 2565 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่2/2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
944 31 พ.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว81 30 พ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
943 31 พ.ค. 2565 ปกติ ตช0018(นม)(25)/ว3164 30 พ.ค. 2565 สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือปฎิบัติตามแผนบริหารการบูรณาการ และระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
942 31 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว597 30 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
941 31 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว598 30 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
940 30 พ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/3819 27 พ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การตรวจสอบเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
939 30 พ.ค. 2565 ปกติ .- 30 พ.ค. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
938 30 พ.ค. 2565 ปกติ .- 30 พ.ค. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
937 30 พ.ค. 2565 ปกติ .- 30 พ.ค. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
936 30 พ.ค. 2565 ปกติ .- 30 พ.ค. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
935 30 พ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/7580 25 พ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
934 30 พ.ค. 2565 ปกติ นม76601/352 27 พ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
933 30 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว590 27 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา "ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
932 30 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118.1/ว594 27 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
931 30 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118.1/ว595 27 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารในบัญชีใบอนุญาตหมดอายุ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
930 30 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว581 26 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การรองรับสิ่งพิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
929 30 พ.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว77 27 พ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)และเพื่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่1)ประจำปี2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
928 30 พ.ค. 2565 ปกติ มท0816.2/ว1304 2 พ.ค. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการศึกษา ฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
927 30 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว192 27 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
926 30 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว591 27 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเเกียรต์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
925 27 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว589 27 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
924 27 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว588 27 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Reserarch Expo 2022 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
923 27 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว585 27 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องบุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้านอาคารเกียวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะพ.ศ.2564 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
922 27 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว586 27 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
921 27 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว587 27 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายน-มิถุนายน2565) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology