ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
620 8 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว387 7 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
619 8 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว348 4 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การขับเคลือนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการาขยะมูลฝอยแบบผสมผสานแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
618 8 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.2/ว265 4 เม.ย. 2565 ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นายก การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล3ปี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
617 8 เม.ย. 2565 ปกติ เลขที่65-001 8 เม.ย. 2565 บริษัทเอ็นซัส เทคโนโลยีจำกัด นายก ขอคืนหลักประกันสัญญาจ้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
616 8 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว385 7 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2565ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
615 7 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว388 7 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพืิ่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรณ์ในวัยรุ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
614 7 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว393 7 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ืีที่ได้รับพระราชทางอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
613 7 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว391 7 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
612 7 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว386 7 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานข้อมูลสถิติและสถาพปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กเล็กในสถานศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
611 7 เม.ย. 2565 ปกติ นม0015/;476 7 เม.ย. 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีพ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
610 5 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นร0107/ว1935 9 มี.ค. 2565 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายก ขอความอนุเคราะห์มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริหารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
609 5 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว333 24 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอจัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
608 5 เม.ย. 2565 ปกติ นม71401/ว39 1 เม.ย. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
607 4 เม.ย. 2565 ปกติ นม1132.116/88 4 เม.ย. 2565 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์รับส่งผู้สูงอายุผ้าตัดต้อกระจก สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
606 4 เม.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/4660 31 มี.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
605 4 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว381 1 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
604 4 เม.ย. 2565 ปกติ นม00 1 เม.ย. 2565 บ้านดอนจันทร์ นายก ขอกู้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
603 4 เม.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 4 เม.ย. 2565 บ้านสวนหมาก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
602 4 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว375 31 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
601 4 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว378 1 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์การร้องทุกข์(ฉบับที่2) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
600 1 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว380 1 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพระปกเกล้า พ.ศ.2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
599 1 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว376 30 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมกิจสงเคราะห์ ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
598 1 เม.ย. 2565 ปกติ .- 1 เม.ย. 2565 บริษัทไม้ใหญ่โปรดักชั่น นายก ขออนุญาตถ่ายทำรายการลักษณะไทย สถานีโทรทัศน์รัฐทีวี 32 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
597 1 เม.ย. 2565 ปกติ .- 1 เม.ย. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก บอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
596 1 เม.ย. 2565 ปกติ นม87801/179 30 เม.ย. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารนส่วนตำบลประจำปี2565(ครั้งที่1) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
595 1 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.5/ว252 31 มี.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
594 1 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว367 31 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
593 1 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118/ว364 31 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
592 31 มี.ค. 2565 ปกติ มท0816.1/ว316 2 ก.พ. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก อบรมหลักสูตรสัมมนายุทธศาสตร์การศึกษาชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่นผู้บริหารการศึกษาท้องถิ่นฝ่ายประจำ ฯลฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
591 31 มี.ค. 2565 ปกติ มท0816.1/ว37 7 ม.ค. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง ในเด็กปฐมวัย ฯลฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology