ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
647 5 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว546 4 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ในระดับพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
645 5 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว544 4 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่2/2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
646 4 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว545 4 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
644 4 เม.ย. 2567 ปกติ อว660301.17/ว1553 2 เม.ย. 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายก ส่งใบเสนอราคาโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
643 4 เม.ย. 2567 ปกติ นม0020.03/13330 1 เม.ย. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
642 4 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว537 29 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
641 4 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว536 29 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570 ฉบับปรับปรุง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
640 4 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว535 29 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การใช้ถ่อยคำการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความแตกต่างทางอัตลักษณ์และความหลากหลายทางเพศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
639 4 เม.ย. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 4 เม.ย. 2567 บ้านบุโพธิ์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
638 4 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/877 3 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
637 4 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว538 2 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
636 4 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118.2/ว531 29 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
635 4 เม.ย. 2567 ปกติ นม0033.3/769 1 เม.ย. 2567 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขอเชิญอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เสี่ยง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
634 3 เม.ย. 2567 ปกติ นม95301/200 27 มี.ค. 2567 อบต.สำโรง นายก ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
633 3 เม.ย. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 3 เม.ย. 2567 บ้านตูม นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
632 3 เม.ย. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 27 มี.ค. 2567 บ้านตูม นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
631 3 เม.ย. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 27 มี.ค. 2567 บ้านตูม นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
630 2 เม.ย. 2567 ปกติ นม0020.03/5193 29 มี.ค. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
629 2 เม.ย. 2567 ปกติ นม71401/ว56 28 มี.ค. 2567 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
628 1 เม.ย. 2567 ปกติ นม87801/211 1 เม.ย. 2567 อบต.ตำบลงิ้ว นายก แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารนส่วนตำบลประจำปี2567(ครั้งที่1) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
627 1 เม.ย. 2567 ปกติ ศธ04064.151/130 1 เม.ย. 2567 โรงเรียนพรมราช นายก รายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
626 1 เม.ย. 2567 ปกติ .- 29 มี.ค. 2567 ผู้อำนวยการศูนย์กู้ภัยฮุก31 นายก แบบตอบรับวิทยากร ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
625 1 เม.ย. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 1 เม.ย. 2567 บ้านบุโพธิ์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
624 1 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว528 29 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเสนอของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
623 1 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว527 29 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในระยะเวลาเร่งด่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
622 1 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว526 29 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
621 1 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว525 29 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน2567) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
620 1 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว524 29 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
619 1 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว523 29 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชนเพื่อจัดทำหลักฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก(พื้นที่สีเขียว)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
618 1 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว522 29 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology